Copyright © 2021 KPI SYSTEM MAHASARAKHAM UNIVERSITY