ผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ : / ผล :
 
Excel
ยุทธ
ศาสตร์
เป้า
ประสงค์
ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน น้ำหนัก เป้า
หมาย
หน่วย
นับ
เกณฑ์การให้คะแนน ผล เดือน พฤษภาคม หมายเหตุ
2562 2563 1 2 3 4

5

ผล คะแนน คะแนน
ถ่วง
รวมทั้งสิ้น 0 ตัวชี้วัด     0.00                    0.0000  

Chart.
สรุปผลการประเมิน เดือน พฤษภาคม จากทั้งหมด 0 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ 0.0000 - 1.9999 0 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ 2.0000 - 2.9999 0 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ 3.0000 - 3.9999 0 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ 4.0000 - 4.9999 0 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ 5.0000 0 ตัวชี้วัด