ผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ : / รอบการประเมิน:
 
Excel
ยุทธ
ศาสตร์
เป้า
ประสงค์
ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน น้ำหนัก เป้า
หมาย
หน่วย
นับ
ผล เดือน มีนาคม ผล เดือน เมษายน ผล เดือน พฤษภาคม หมายเหตุ
2561 2562 ผล คะแนน คะแนน
ถ่วง
ผล

คะแนน

คะแนน
ถ่วง
ผล คะแนน คะแนน
ถ่วง
  1 ) พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล     25.00        1.7042 0.4261   1.7878 0.4470   1.7324 0.4331  
   1.1 ) หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ /นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก     8.35        1.0000 0.0835   1.2503 0.1044   1.2503 0.1044  
 
รายละเอียด
 
  1.1.2 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนหลักสูตรที่มีความโดดเด่น 2.09   21   จำนวนหลักสูตร   5 1.0000 0.0000 2 1.0000 0.0209 2 1.0000 0.0209
ผู้กำกับติดตาม
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะ
 
รายละเอียด
 
  1.1.3 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ กับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ 2.08   100   ร้อยละ   11.05 1.0000 0.0000 13.81 1.0000 0.0208 42.54 1.0000 0.0208
ผู้กำกับติดตาม
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ทุกคณะวิชา
 
รายละเอียด
 
  1.1.4 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของรายวิชาหรือหลักสูตรที่จะเปิดสอนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) 2.09   5   ระดับความสำเร็จ   n/a
%
1.0000 0.0000 2 2.0000 0.0418 2 2.0000 0.0418
ผู้กำกับติดตาม
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะ/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
 
รายละเอียด
 
  1.1.5 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) จำนวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) หรือแบบ Digital 2.09   21   จำนวน   5 1.0000 0.0000 2 1.0000 0.0209 2 1.0000 0.0209
ผู้กำกับติดตาม
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะ/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
   1.2 ) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย     10.41        2.2916 0.2386   2.2916 0.2386   2.5582 0.2663  
 
รายละเอียด
 
  1.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน)ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English Exit – Exam) 2.08   30   ร้อยละ   42.71 5.0000 0.0000 42.71 5.0000 0.1040 42.71 5.0000 0.1040
ผู้กำกับติดตาม
- ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- สำนักศึกษาทั่วไป
 
รายละเอียด
 
  1.2.2 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) 2.08   90   ร้อยละ   87.31 3.4640 0.0000 87.31 3.4640 0.0721 87.31 3.4640 0.0721
ผู้กำกับติดตาม
- ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- สำนักคอมพิวเตอร์
 
รายละเอียด
 
  1.2.3 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ระดับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) 2.08   4.50   ระดับคุณภาพ   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0208 n/a
%
1.0000 0.0208
ผู้กำกับติดตาม
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองแผนงาน
 
รายละเอียด
 
  1.2.4 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน)ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 2.08   82   ร้อยละ   70.78 1.0000 0.0000 72.49 1.0000 0.0208 76.67 2.3344 0.0486
ผู้กำกับติดตาม
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองแผนงาน
 
รายละเอียด
 
  1.2.5 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน)จำนวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัล ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 2.09   160   จำนวน   n/a
%
1.0000 0.0000 70 1.0000 0.0209 75 1.0000 0.0209
ผู้กำกับติดตาม
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองกิจการนิสิต
   1.3 ) เพื่อพัฒนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตอย่างมีคุณภาพ     6.24        1.6667 0.1040   1.6667 0.1040   1.0000 0.0624  
 
รายละเอียด
 
  1.3.1 ) ระดับความสำเร็จของการบูรณาการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ให้เรียนรู้อย่างมีความสุข 2.08   5   ระดับความสำเร็จ   3 3.0000 0.0000 3 3.0000 0.0624 n/a
%
1.0000 0.0208
ผู้กำกับติดตาม
- ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
 
รายละเอียด
 
  1.3.2 ) ระดับความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน 2.08   5   ระดับความสำเร็จ   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0208 n/a
%
1.0000 0.0208
ผู้กำกับติดตาม
- ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
 
รายละเอียด
 
  1.3.3 ) ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้ตามความคาดหวัง 2.08   80   ร้อยละ   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0208 n/a
%
1.0000 0.0208
ผู้กำกับติดตาม
- ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
  2 ) พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม     25.00        1.4846 0.3712   1.9553 0.4888   2.7553 0.6888  
   2.1 ) มหาวิทยาลัย มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมชุมชน     15.00        1.6667 0.2500   1.6667 0.2500   3.0000 0.4500  
 
รายละเอียด
 
  2.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการหรือสร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 5.00   87   จำนวน   81 2.0000 0.0000 81 2.0000 0.1000 81 2.0000 0.1000
ผู้กำกับติดตาม
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
 
รายละเอียด
 
  2.1.2 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา 5.00   85   จำนวน   79 2.0000 0.0000 79 2.0000 0.1000 79 2.0000 0.1000
ผู้กำกับติดตาม
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
 
รายละเอียด
 
  2.1.3 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) จำานวนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์/งานประดิษฐ์ ที่ร่วมมือกับเอกชนหรือรับทุนจากเอกชนหรือจากหน่วยงานภายนอก 5.00   21   จำนวน   10 1.0000 0.0000 10 1.0000 0.0500 22 5.0000 0.2500
ผู้กำกับติดตาม
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   2.2 ) มหาวิทยาลัยมีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์     10.00        1.2115 0.1212   2.3882 0.2388   2.3882 0.2388  
 
รายละเอียด
 
  2.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน)สัดส่วนจำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 5.00   25,000   จำนวนเงิน   7,115.04 1.4230 0.0000 18,882.22 3.7764 0.1888 18,882.22 3.7764 0.1888
ผู้กำกับติดตาม
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
 
รายละเอียด
 
  2.2.2 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 5.00   21   จำนวน   17 1.0000 0.0000 17 1.0000 0.0500 17 1.0000 0.0500
ผู้กำกับติดตาม
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
  3 ) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม     10.00        1.0000 0.1000   1.0000 0.1000   2.1250 0.2125  
   3.1 ) มหาวิทยาลัยมีการทำงานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม     7.50        0.5000 0.0375   0.5000 0.0375   2.0000 0.1500  
 
รายละเอียด
 
  3.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานชุมชนต้นแบบ 3.75   5   คะแนน   - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 3 3.0000 0.1125
ผู้กำกับติดตาม
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
 
รายละเอียด
 
  3.1.3 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) จำนวนรายได้จากการจัดหลักสูตรระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น 3.75   15,000   จำนวนเงิน   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0375 n/a
%
1.0000 0.0375
ผู้กำกับติดตาม
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองแผนงาน
   3.2 ) มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ     2.50        2.5000 0.0625   2.5000 0.0625   2.5000 0.0625  
 
รายละเอียด
 
  3.2.1 ) (คณะแพทยศาสตร์) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสุทธาเวช 1.25   5   ระดับความสำเร็จ   4 4.0000 0.0000 4 4.0000 0.0500 4 4.0000 0.0500
ผู้กำกับติดตาม
- คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะแพทยศาสตร์
 
รายละเอียด
 
  3.2.1 ) (คณะสัตวแพทยศาสตร์) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสัตว์ 1.25   5   ระดับความสำเร็จ   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0125 n/a
%
1.0000 0.0125
ผู้กำกับติดตาม
- คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
  4 ) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม     10.00        5.0000 0.5000   5.0000 0.5000   3.0000 0.3000  
   4.1 ) มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอนและการวิจัย     5.00        5.0000 0.2500   5.0000 0.2500   3.0000 0.1500  
 
รายละเอียด
 
  4.1.1 ) (มหาวิทาลัย) ร้อยละของคณะที่มีการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปะวัฒนธรรม 5.00   5   ผลคะแนน   95.24 5.0000 0.0000 90.48 5.0000 0.2500 3 3.0000 0.1500
ผู้กำกับติดตาม
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   4.2 ) มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้     5.00        5.0000 0.2500   5.0000 0.2500   3.0000 0.1500  
 
รายละเอียด
 
  4.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) จำนวนผลงาน/โครงการทางด้านทำนุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือคุณค่าให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 5.00   5   จำนวน   31 5.0000 0.0000 31 5.0000 0.2500 3 3.0000 0.1500
ผู้กำกับติดตาม
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
  5 ) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล     20.00        1.3656 0.2731   2.0072 0.4014   2.3225 0.4645  
   5.1 ) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล     7.50        1.0000 0.0750   2.3525 0.1764   3.1934 0.2395  
 
รายละเอียด
 
  5.1.1 ) (กรณีที่ 1 มหาวิทยาลัย/คณะ ที่ต้องรายงานข้อมูลในระบ eMENSCR) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2.50   5   ระดับความสำเร็จ   2 1.0000 0.0000 3 2.0000 0.0500 4 3.0000 0.0750
ผู้กำกับติดตาม
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองแผนงาน
 
รายละเอียด
 
  5.1.2 ) (มหาวิทยาลัย) ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ไม่ต่ำกว่า 4.51 2.50   4.51   ระดับคุณภาพ   n/a
%
1.0000 0.0000 3.66 4.0576 0.1014 3.66 4.0576 0.1014
ผู้กำกับติดตาม
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการสึกษา
 
 
  5.1.3 ) ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต 0.00   0   ระดับความสำเร็จ   - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองแผนงาน
 
รายละเอียด
 
  5.1.3.1 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต (ระดับปริญญาตรี) 1.25   70   ร้อยละ   26.77 1.0000 0.0000 26.77 1.0000 0.0125 39.37 1.0000 0.0125
ผู้กำกับติดตาม
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองแผนงาน
 
รายละเอียด
 
  5.1.3.2 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต (ระดับบัณฑิตศึกษา) 1.25   30   ร้อยละ   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0125 25.23 4.0453 0.0506
ผู้กำกับติดตาม
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองแผนงาน
   5.2 ) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ     2.50        1.0000 0.0250   1.0000 0.0250   1.0000 0.0250  
 
รายละเอียด
 
  5.2.1 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน Digital Campus 2.50   5   ระดับความสำเร็จ   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0250 n/a
%
1.0000 0.0250
ผู้กำกับติดตาม
- ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- สำนักคอมพิวเตอร์
   5.3 ) มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน     7.50        0.6667 0.0500   1.0000 0.0750   1.0000 0.0750  
 
 
  5.3.1 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละความสำเร็จแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 0.00  
-
 
ร้อยละ   - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองแผนงาน
 
รายละเอียด
 
  5.3.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จแผนเพิ่มรายได้ 1.25   2   ร้อยละ   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0125 n/a
%
1.0000 0.0125
ผู้กำกับติดตาม
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองแผนงาน
 
รายละเอียด
 
  5.3.1.2 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จแผนลดรายจ่าย 1.25   2   ร้อยละ   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0125 n/a
%
1.0000 0.0125
ผู้กำกับติดตาม
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองแผนงาน
 
รายละเอียด
 
  5.3.2 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 2.50   100   ร้อยละ   n/a
%
1.0000 0.0000 40.88 1.0000 0.0250 58.26 1.0000 0.0250
ผู้กำกับติดตาม
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองแผนงาน+กองคลังและพัสดุ
 
รายละเอียด
 
  5.3.3 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) 2.50   100   ร้อยละ   0 0.0000 0.0000 56.30 1.0000 0.0250 4.61 1.0000 0.0250
ผู้กำกับติดตาม
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองแผนงาน+กองคลังและพัสดุ
   5.4 ) มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ     2.50        4.9247 0.1231   5.0000 0.1250   5.0000 0.1250  
 
รายละเอียด
 
  5.4.1 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2.50   49   ร้อยละ   48.26 4.9247 0.0000 49.21 5.0000 0.1250 49.45 5.0000 0.1250
ผู้กำกับติดตาม
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองการเจ้าหน้าที่
  6 ) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล     5.00        2.5000 0.1250   2.5000 0.1250   3.0000 0.1500  
   6.1 ) มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล     5.00        2.5000 0.1250   2.5000 0.1250   3.0000 0.1500  
 
รายละเอียด
 
  6.1.1 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 2.50   5   ระดับความสำเร็จ   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0250 n/a
%
1.0000 0.0250
ผู้กำกับติดตาม
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
รายละเอียด
 
  6.1.2 ) (มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2.50   5   ระดับความสำเร็จ   4 4.0000 0.0000 4 4.0000 0.1000 5 5.0000 0.1250
ผู้กำกับติดตาม
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
  7 ) พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม     5.00        1.0000 0.0500   1.0000 0.0500   2.0000 0.1000  
   7.1 ) มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     5.00        1.0000 0.0500   1.0000 0.0500   2.0000 0.1000  
 
รายละเอียด
 
  7.1.1 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการไฟฟ้า/ขยะ/น้ำ 2.50   5   ระดับความสำเร็จ   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0250 3 3.0000 0.0750
ผู้กำกับติดตาม
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองอาคารสถานที่
 
รายละเอียด
 
  7.1.2 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละของปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากปีที่ผ่านมา 2.50   5   ร้อยละ   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0250 n/a
%
1.0000 0.0250
ผู้กำกับติดตาม
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- กองอาคารสถานที่
รวมทั้งสิ้น 35 ตัวชี้วัด     100.00          1.8453     2.1122     2.3489