ผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ : / รอบการประเมิน:
 
Excel
ยุทธ
ศาสตร์
เป้า
ประสงค์
ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน น้ำหนัก เป้า
หมาย
หน่วย
นับ
ผล เดือน ผล เดือน ตุลาคม ผล เดือน พฤศจิกายน หมายเหตุ
2562 2563 ผล คะแนน คะแนน
ถ่วง
ผล

คะแนน

คะแนน
ถ่วง
ผล คะแนน คะแนน
ถ่วง
รวมทั้งสิ้น ตัวชี้วัด     0.00          0.0000     0.0000     0.0000