รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.1.5
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) จำนวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) หรือแบบ Digital
เชิงปริมาณ  
2.09
จำนวน
   ซ่อน/แสดง
คณะ/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
   ซ่อน/แสดง

จำนวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) หรือแบบ Digital จำนวน 17 รายวิชา
จำนวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) หรือแบบ Digital จำนวน 18 รายวิชา
จำนวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) หรือแบบ Digital จำนวน 19 รายวิชา
จำนวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) หรือแบบ Digital จำนวน 20 รายวิชา
จำนวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) หรือแบบ Digital จำนวน 21 รายวิชา

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
5
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 2 5 5 106 119
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- 1.1.5 แบบสรุปผลจำนวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(E-Learning)