รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.1.4
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของรายวิชาหรือหลักสูตรที่จะเปิดสอนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2.09
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
คณะ/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีคณะกรรมการพัฒนารายวิชาหรือหลักสูตรระยะสั้น เพื่อรองรับระบบธนาคาร หน่วยกิต (Credit Bank)
2 ) มีแผนในการทำรายวิชาหรือหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) อย่างน้อยคณะละ 1 หลักสูตร
3 ) มีการประชุมคณะกรรมการ และพัฒนารายวิชาหรือ พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
4 ) มีการกำกับติดตามเพื่อให้เป็นไปตามแผน
5 ) เอกสาร ร่าง หลักสูตรระยะสั้นที่จะเปิดสอนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 2 3 4 5 5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีคณะกรรมการพัฒนารายวิชาหรือหลักสูตรระยะสั้น เพื่อรองรับระบบธนาคาร หน่วยกิต (Credit Bank)
- 1.1.4-1-1คณะกรรมการพัฒนารายวิชาหรือหลักสูตรระยะสั้น เพื่อรองรับระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)    
2) มีแผนในการทำรายวิชาหรือหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) อย่างน้อยคณะละ 1 หลักสูตร
- 1.1.4-2-1 แผนในการทำรายวิชาหรือหลักสูตรระยะสั้นของคณะและหน่วยงานจัดการเรียนการสอน    
- 1.1.1-2-2 ข้อมูลจำนวนหลักสูตรระยะสั้น    
3) มีการประชุมคณะกรรมการ และพัฒนารายวิชาหรือ พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
- 1.1.4-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนารายวิชาหรือหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)    
4) มีการกำกับติดตามเพื่อให้เป็นไปตามแผน
- 1.1.4-4-1บันทึกกองทะเบียนและประมวลผลกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 1.1.4    
5) เอกสาร ร่าง หลักสูตรระยะสั้นที่จะเปิดสอนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
- 1.1.4-5-1หลักสูตรระยะสั้นคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่จะเปิดสอนในธนาคารหน่วยกิต