รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.1.3
(มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ กับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ
เชิงปริมาณ  
2.08
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะวิชา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
   ซ่อน/แสดง
หลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ กับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ x 100

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ในปีการศึกษา 2562

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ กับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ ร้อยละ 80
ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ กับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ ร้อยละ 85
ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ กับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ ร้อยละ 90
ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ กับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ ร้อยละ 95
ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ กับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ ร้อยละ 100

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
11.05
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13.81 42.54 85.08 87.29 88.40 97.81
Chart.
   ซ่อน/แสดง

   
   
- 1.1.1-5-1รายงานสรุปผลข้อมูลตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด