รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.1.2
(มหาวิทยาลัย) จำนวนหลักสูตรที่มีความโดดเด่น
เชิงปริมาณ  
2.09
จำนวนหลักสูตร
   ซ่อน/แสดง
คณะ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
   ซ่อน/แสดง

จำนวนหลักสูตรที่มีความโดดเด่น 17 หลักสูตร
จำนวนหลักสูตรที่มีความโดดเด่น 18 หลักสูตร
จำนวนหลักสูตรที่มีความโดดเด่น 19 หลักสูตร
จำนวนหลักสูตรที่มีความโดดเด่น 20 หลักสูตร
จำนวนหลักสูตรที่มีความโดดเด่น 21 หลักสูตร

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
5
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 2 5 5 36 74
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- 1.1.2 แบบสรุปผลจำนวนหลักสูตรที่มีความโดดเด่น