รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 7.1.2
(มหาวิทยาลัย) ร้อยละของปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากปีที่ผ่านมา
เชิงปริมาณ  
2.50
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
กองอาคารสถานที่
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละของปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
5 5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารหมายเลข 7.1.2-1-1 สรุปรายงานการใช้ไฟฟ้าและเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563