รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 7.1.1
(มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการไฟฟ้า/ขยะ/น้ำ
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2.50
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
กองอาคารสถานที่
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีแผนและมีตัวชี้วัดในการดำเนินงานการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ
2 ) มหาวิทยาลัยต้องมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม และให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เกิดความรู้และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
3 ) มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามแผน และตัวชี้วัด
4 ) มหาวิทยาลัยต้องมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน ข้อ (3) ซึ่งหากมีความล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ คณะทำงานจะต้องดำเนินงานค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
5 ) มีการรายงานผลสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และมีวัดบรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
3 3 - 5 5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีแผนและมีตัวชี้วัดในการดำเนินงานการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ
- เอกสารหมายเลข 7.1.1-1-1 แผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการไฟฟ้า-ขยะ-น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563    
- เอกสารหมายเลข 7.1.1-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการด้านบริหารจัดการไฟฟ้า-ขยะ-น้ำ    
2) มหาวิทยาลัยต้องมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม และให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เกิดความรู้และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
- เอกสารหมายเลข 7.1.1-2-1 โปสเตอร์รณรงค์การประหลัดพลังงานไฟฟ้า    
- เอกสารหมายเลข 7.1.1-2-2 นโยบายด้านการบริหารจัดการขยะ    
- เอกสารหมายเลข 7.1.1-2-3 แนวปฏิบัติในการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- เอกสารหมายเลข 7.1.1-2-4 รายงานการสำรวจและวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัย    
- เอกสารหมายเลข 7.1.1-2-5 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า    
- เอกสารหมายเลข 7.1.1-2-6 กิจกรรมรณรงค์โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า    
3) มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามแผน และตัวชี้วัด
- เอกสารหมายเลข 7.1.1-3-1 โปสเตอร์รณรงค์การประหลัดพลังงานไฟฟ้า    
- เอกสารหมายเลข 7.1.1-3-2 นโยบายด้านการบริหารจัดการขยะ    
- เอกสารหมายเลข 7.1.1-3-3 แนวปฏิบัติในการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- เอกสารหมายเลข 7.1.1-3-4 รายงานการสำรวจและวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัย    
- เอกสารหมายเลข 7.1.1-3-5 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า    
- เอกสารหมายเลข 7.1.1-3-6 กิจกรรมรณรงค์โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า    
4) มหาวิทยาลัยต้องมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน ข้อ (3) ซึ่งหากมีความล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ คณะทำงานจะต้องดำเนินงานค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- เอกสารหมายเลข 7.1.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563    
- เอกสารหมายเลข 7.1.1-4-2 ประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับเทศบาล    
5) มีการรายงานผลสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และมีวัดบรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด
- เอกสารหมายเลข 7.1.1-5-1 สรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้าและเปรียเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563    
- เอกสารหมายเลข 7.1.1-5-2 รายงานปริมาณน้ำหนักขยะประจำปีงบประมาณ 2563