รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 6.1.2
(มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2.50
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
   ซ่อน/แสดง

1 ) ได้รับการจัดอันดับจำนวน 1 สถาบันการจัดอันดับ
2 ) ได้รับการจัดอันดับจำนวน 2 สถาบันการจัดอันดับ
3 ) ได้รับการจัดอันดับจำนวน 3 สถาบันการจัดอันดับ
4 ) ได้รับการจัดอันดับจำนวน 4 สถาบันการจัดอันดับ
5 ) ได้รับการจัดอันดับจำนวน 5 สถาบันการจัดอันดับ

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 2 4
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 5 5 5 5 5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) ได้รับการจัดอันดับจำนวน 1 สถาบันการจัดอันดับ
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 5 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 6 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 7 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 8 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 9 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 10 เดือน)    
2) ได้รับการจัดอันดับจำนวน 2 สถาบันการจัดอันดับ
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 5 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 6 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 7 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 8 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 9 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 10 เดือน)    
3) ได้รับการจัดอันดับจำนวน 3 สถาบันการจัดอันดับ
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 6 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 7 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 8 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 9 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 10 เดือน)    
4) ได้รับการจัดอันดับจำนวน 4 สถาบันการจัดอันดับ
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 6 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 7 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 8 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 9 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 10 เดือน)    
5) ได้รับการจัดอันดับจำนวน 5 สถาบันการจัดอันดับ
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 8 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 9 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 10 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 11 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.2 (รอบ 12 เดือน)