รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 6.1.1
(มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2.50
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
   ซ่อน/แสดง

1 ) มหาวิทยาลัยมีนักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส จำนวนไม่น้อยกว่า 400 คน
2 ) มหาวิทยาลัยมีจำนวนคณะที่มีนักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มาร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ/วิจัย กับคณะ/หน่วยงาน มมส (Inbound Visiting International Faculty Staff) หรือ จำนวนบุคลากร ของคณะ/หน่วยงาน มมส ที่ไปร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ/วิจัยกับสถาบัน/หน่วยงาน ณ ต่างประเทศ (Outbound Visiting International Faculty Staff) อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนคณะทั้งหมด
3 ) มหาวิทยาลัยมีจำนวนคณะที่มีนิสิตระดับอุดมศึกษาชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนคณะทั้งหมด
4 ) มหาวิทยาลัยมีจำนวนคณะที่มีนิสิตระดับอุดมศึกษาชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาร่วมหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม ณ มมส (Inbound Exchange Student) หรือ จำนวนนิสิต มมส ที่เดินทางไปร่วมหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม ณ สถาบัน/หน่วยงาน ณ ต่างประเทศ (Outbound Exchange Student) อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนคณะทั้งหมด
5 ) มหาวิทยาลัยมีจำนวนโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการถ่ายทอดและการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ระหว่าง คณะ/หน่วยงาน มมส กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งที่เกิดขึ้นและไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนกิจกรรม/โครงการทั้งหมดที่ทางคณะ/หน่วยงาน รายงานแผนการดำเนินงานฯ มายังมหาวิทยาลัย

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
4
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มหาวิทยาลัยมีนักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส จำนวนไม่น้อยกว่า 400 คน
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.1 (รอบ 7 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.1 (รอบ 8 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.1 (รอบ 9 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.1 (รอบ 10 เดือน)    
2) มหาวิทยาลัยมีจำนวนคณะที่มีนักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มาร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ/วิจัย กับคณะ/หน่วยงาน มมส (Inbound Visiting International Faculty Staff) หรือ จำนวนบุคลากร ของคณะ/หน่วยงาน มมส ที่ไปร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ/วิจัยกับสถาบัน/หน่วยงาน ณ ต่างประเทศ (Outbound Visiting International Faculty Staff) อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนคณะทั้งหมด
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.1 (รอบ 7 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.1 (รอบ 8 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.1 (รอบ 9 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.1 (รอบ 10 เดือน)    
3) มหาวิทยาลัยมีจำนวนคณะที่มีนิสิตระดับอุดมศึกษาชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนคณะทั้งหมด
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.1 (รอบ 7 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.1 (รอบ 8 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.1 (รอบ 9 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.1 (รอบ 10 เดือน)    
4) มหาวิทยาลัยมีจำนวนคณะที่มีนิสิตระดับอุดมศึกษาชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาร่วมหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม ณ มมส (Inbound Exchange Student) หรือ จำนวนนิสิต มมส ที่เดินทางไปร่วมหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม ณ สถาบัน/หน่วยงาน ณ ต่างประเทศ (Outbound Exchange Student) อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนคณะทั้งหมด
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.1 (รอบ 7 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.1 (รอบ 8 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.1 (รอบ 9 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.1 (รอบ 10 เดือน)    
5) มหาวิทยาลัยมีจำนวนโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการถ่ายทอดและการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ระหว่าง คณะ/หน่วยงาน มมส กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งที่เกิดขึ้นและไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนกิจกรรม/โครงการทั้งหมดที่ทางคณะ/หน่วยงาน รายงานแผนการดำเนินงานฯ มายังมหาวิทยาลัย
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.1 (รอบ 7 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.1 (รอบ 8 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.1 (รอบ 9 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.1 (รอบ 10 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.1 (รอบ 11 เดือน)    
- แบบฟอร์มการรายงานผล กพร 6.1.1 (รอบ 12 เดือน)