รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.4.1
(มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เชิงปริมาณ  
2.50
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
กองการเจ้าหน้าที่
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ซ่อน/แสดง
จำนวนอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ x 100

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เท่ากับร้อยละ 49

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 48.47 48.26
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
49.21 49.45 50.52 49.80 50.14 50.58
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- รายชื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ปีงบประมาณ 2563    
- แบบสรุปข้อมูลจำนวนคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563