รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.3.3
(มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน)
เชิงปริมาณ  
2.50
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
กองแผนงาน+กองคลังและพัสดุ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
   ซ่อน/แสดง
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่าย x 100

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับจัดสรร

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 80
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 85
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 90
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 95
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 0 0
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
56.30 4.61 15.54 37.74 71.60 95.48
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารแนบหมายเลข 4.5.1 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563 ไตรมาส2    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.4.4 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2563    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.5.2 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563 ไตรมาส3    
- เอกสารแนบหมายเลข 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน    
- เอกสารแนบหมายเลข 2 ขออนุมัติปฏิทินจัดซื้อจัดจ้าง ปี63    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563    
- เอกสารแนบหมายเลข 3.1 ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการหาครุภัฑ์เงินงบประมาณแผ่นดิน    
- เอกสารแนบหมายเลข 3.2 รายงานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ปี2563    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.1 ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการหาครุภัฑ์เงินงบประมาณแผ่นดิน    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.2 รายงานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ปี2563    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.3 ส่งรหัสงบประมาณและแจ้งให้คณะหน่วยงานดำเนินการผูกพันงบประมาณค่าครุภัณฑ์เงินงบประมาณแผ่นดินปี 2563    
- เอกสารแนบหมายเลข 3.3 ส่งรหัสงบประมาณและแจ้งให้คณะหน่วยงานดำเนินการผูกพันงบประมาณค่าครุภัณฑ์เงินงบประมาณแผ่นดินปี 2563    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2563    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.4.3 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2563    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.4.6 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2563    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.4.5 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2563    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.5.3 รายงานงบลงทุนเงินงบประมาณแผ่นดินปี 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.4.7 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2563    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.5.4 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563 ไตรมาส4