รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.3.2
(มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
เชิงปริมาณ  
2.50
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
กองแผนงาน+กองคลังและพัสดุ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
   ซ่อน/แสดง
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับจัดสรร

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 80
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 85
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 90
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 95
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 100

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
40.88 58.26 67.03 75.72 87.43 99.30
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารหมายเลข 5.3.2-6 รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน-ปี-2562-ณ 1 กย 63    
- เอกสารหมายเลข 5.3.2-5 รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน-ปี-2562-ณ 1 สค 63    
- เอกสารหมายเลข 5.3.2-4 รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน-ปี-2562-ณ 3 กค 63    
- เอกสารหมายเลข 5.3.2-3 รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน-ปี-2562-ณ 2 มิย 63    
- เอกสารหมายเลข 5.3.2-2 รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน-ปี-2562-ณ 2 พค 63    
- เอกสารหมายเลข 5.3.2-7 รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน-ปี-2562-ณ 2 ตค 63    
- เอกสารหมายเลข 5.3.2-1 บันทึกขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกองคลังฯ    
- เอกสารหมายเลข 5.3.2-8 เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2563    
- เอกสารหมายเลข 5.3.2-9 การปรับลดงบประมาณ ตาม พรบ.โอน 2563 19 ล้าน    
- เอกสารหมายเลข 5.3.2-10 เอกสารปรับเพิ่มงบบุคลากร 6041400 บาท (พนักงาน)    
- เอกสารหมายเลข 5.3.2-11 เอกสารปรับเงินเพิ่มจ้างงานโควิดระยะ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5400000 บาท    
- เอกสารหมายเลข 5.3.2-12 รายงานสรุป งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2563 หลังการโอนเปลี่ยนแปลง    
- เอกสารหมายเลข 5.3.2-13 บันทึกส่งข้อมูลรายงานรอบ 9 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 5.3.2-14 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 5 - 12 เดือนผ่านระบบบริหารยุทธศาสตร์    
- เอกสารหมายเลข 5.3.2-15 รายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตามภารกิจ รอบ 12 เดือน ต่ออธิการบดี