รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.3.1.2
(มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จแผนลดรายจ่าย
เชิงปริมาณ  
1.25
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
กองแผนงาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละความสำเร็จแผนลดรายจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
12.53
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารหมายเลข 5.3.1.2-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ที่ 19/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563    
- เอกสารหมายเลข 5.3.1.2-2 การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการดำเนินงาน    
- เอกสารหมายเลข 5.3.1.2-3 บันทึกแจ้งเวียนแนวทางการดำเนินงานแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย    
- เอกสารหมายเลข 5.3.1.2-4 การกำกับติดตามผลดำเนินงานรอบ 9 เดือนและ 12 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 5.3.1.2-5 การวิเคราะห์ข้อมูลและ สรุปผลการเบิกจ่ายของคณะ หน่วยงาน    
- เอกสารหมายเลข 5.3.1.2-6 รายงานปัญหาและขออนุมัติหลักการเพื่อปรับปรุงข้อมูล    
- เอกสารหมายเลข 5.3.1.2-7 รายงานผลรอบ 9 เดือนต่ออธิการบดี    
- เอกสารหมายเลข 5.3.1.2-8 รายงานผลการดำเนินงานในระบบยุทธศาสตร์ รอบ มี.ค.-กย 63    
- เอกสารหมายเลข 5.3.1.2-9 การรายงานผลร้อยละการลดรายจ่าย ปี 2563 (รอบ12เดือน) ต่ออธิการบดี