รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.3.1.1
(มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จแผนเพิ่มรายได้
เชิงปริมาณ  
1.25
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
กองแผนงาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
   ซ่อน/แสดง
ร้อยละผลการเบิกจ่ายปี 2562 - ร้อยละผลการเบิกจ่ายปี 2563


   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละความสำเร็จแผนเพิ่มรายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
0.11
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารหมายเลข 5.3.1.1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน    
- เอกสารหมายเลข 5.3.1.1-2 การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการดำเนินงาน    
- เอกสารหมายเลข 5.3.1.1-3 บันทึกแจ้งเวียนแนวทางการดำเนินงานแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย    
- เอกสารหมายเลข 5.3.1.1-4 การกำกับติดตามผลดำเนินงานรอบ 9 เดือนและ 12 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 5.3.1.1-5 การจัดทำข้อมูล วิเคราะห์การเพิ่มรายได้ของคณะ หน่วยงาน    
- เอกสารหมายเลข 5.3.1.1-6 รายงานผลรอบ 9 เดือนต่ออธิการบดี    
- เอกสารหมายเลข 5.3.1.1-7 รายงานผลการดำเนินงานในระบบยุทธศาสตร์ รอบ มี.ค.-กย 63    
- เอกสารหมายเลข 5.3.1.1-8 การรายงานผลการดำเนินงานการเพิ่มรายได้ ปี 2563 (รอบ12เดือน) ต่ออธิการบดี