รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.1.3.2
(มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต (ระดับบัณฑิตศึกษา)
เชิงปริมาณ  
1.25
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
กองแผนงาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
   ซ่อน/แสดง
นิสิตที่รับได้จริงในปีการศึกษา 2563 (ลงทะเบียนเรียน) x 100

นิสิตตามแผนหลักสูตร และแผนการรับนิสิต (พ.ศ. 2563 – 2567)

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต ร้อยละ 10
ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต ร้อยละ 15
ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต ร้อยละ 20
ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต ร้อยละ 25
ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต ร้อยละ 30

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
25.23 19.92 39.07 39.07 47.94
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-1 หลักเกณฑ์การปรับแผนหลักสูตร และแผนนิสิต (พ.ศ.2563 - 2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-2 บันทึกแจ้งคณะทบทวนและปรับแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต (พ.ศ. 2563-2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-3 ร่าง-แผนหลักสุตร แผนการรับนิสิต (พ.ศ.2563-2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-5 บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการฯและบันทึกแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-7 บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการฯ เอกสารการประชุม    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-8 หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-9 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 วาระ 4.4.35 หน้า 157    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-10 แผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต (พ.ศ.2563-2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-11 หนังสือแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2563    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-12 หนังสือแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-13 หนังสือแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2563    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-14 หนังสือแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2563    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-15 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตต่ออธิกาบดี (ผ่านกองแผนงาน) รอบ 9 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-16 ข้อมูลแผนการรับนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ปรับตามมติสภามหาวิทยาลัย    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-17 การรายงานผลตัวชี้วัดในระบบริหารยุทธศาสตร์ทุกเดือน    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-18 หนังสือรายงานแผนผลการรับนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด