รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.1.3.1
(มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต (ระดับปริญญาตรี)
เชิงปริมาณ  
1.25
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
กองแผนงาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
   ซ่อน/แสดง
นิสิตที่รับได้จริงในปีการศึกษา 2563 (ลงทะเบียนเรียน) x 100

นิสิตตามแผนหลักสูตร และแผนการรับนิสิต (พ.ศ. 2563 – 2567)

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต (ระดับปริญญาตรี) เท่ากับ ร้อยละ 50
ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต (ระดับปริญญาตรี) เท่ากับ ร้อยละ 55
ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต (ระดับปริญญาตรี) เท่ากับ ร้อยละ 60
ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต (ระดับปริญญาตรี) เท่ากับ ร้อยละ 65
ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต (ระดับปริญญาตรี) เท่ากับ ร้อยละ 70

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
26.77
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
26.77 39.37 101.96 101.96 101.96 101.61
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-1 หลักเกณฑ์การปรับแผนหลักสูตร และแผนนิสิต (พ.ศ.2563 - 2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-2 หนังสือแจ้งคณะทบทวนและปรับแผนหลักสูตร และแผนการรับนิสิต (พ.ศ. 2563-2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-3 ร่าง-แผนหลักสุตร แผนการรับนิสิต (พ.ศ.2563-2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-5 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯและหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-7 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ /เอกสารการประชุม    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-8 หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-9 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 วาระ 4.4.35 หน้า 157    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-10 แผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต (พ.ศ.2563-2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-11 หนังสือแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2562    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-12 หนังสือแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-13 หนังสือแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2563    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-15 ข้อมูลแผนการรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ปรับตามมติสภามหาวิทยาลัย    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-14 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต ต่ออธิกาบดี (ผ่านกองแผนงาน) รอบ 9 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-16 การรายงานผลตัวชี้วัดในระบบริหารยุทธศาสตร์ทุกเดือน    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-17 หนังสือรายงานแผนผลการรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด