รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.1.1
(กรณีที่ 1 มหาวิทยาลัย/คณะ ที่ต้องรายงานข้อมูลในระบ eMENSCR) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2.50
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
กองแผนงาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีการนำประเด็นข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบการปรับปรุงหรือทบทวนหรือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
2 ) มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือสภามหาวิทยาลัย
3 ) มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณา
4 ) มีผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5 ) คณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามภาคผนวก ฉ ให้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ eMENSCR ตามระยะเวลาที่กำหนด
6 ) มีการสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 2 2
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 4 4 5 4 6
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีการนำประเด็นข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบการปรับปรุงหรือทบทวนหรือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-1-1 สรุปแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2561 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    
2) มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือสภามหาวิทยาลัย
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-1-2 คำสั่งคณะกรรมการยกร่าง แผนพัฒนาการศึกษา (ชุดที่ 1)    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-1 -3 คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (ชุดผู้บริหาร)    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-1 -4 สรุปย่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 16/62 วันที่ 17 ก.ย. 62 เรื่อง การอนุมัติแผน    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-1-5 รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/62 วันที่ 30 ก.ย. 62    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-1-5 แผนพัฒนาการศึกษาฯ    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-1-7 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
3) มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณา
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-2-1 บันทึกรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผน ครั้งที่ 1    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-2-2 แจ้งมติจากการประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ ครั้งที่ 2    
4) มีผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-3-2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2563    
5) คณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามภาคผนวก ฉ ให้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ eMENSCR ตามระยะเวลาที่กำหนด
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-4 สรุปการรายงานผลโครงการในระบบ eMENCSR    
6) มีการสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5-1 สรุปผลการดำเนินงานตามแ่ผนฯ ต่อที่ประชุมบริหาร    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5-2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือนเสนอสภาฯ    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5-3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนต่อที่ประชุมบริหาร    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5-4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 10 เดือนต่อสภา