รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 4.2.1
(มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) จำนวนผลงาน/โครงการทางด้านทำนุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือคุณค่าให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม
เชิงปริมาณ  
5
จำนวน
   ซ่อน/แสดง
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
   ซ่อน/แสดง

ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 1 คะแนน
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 2 คะแนน
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 3 คะแนน
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 4 คะแนน
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 5 คะแนน

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 31 31
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
31 3 3 3 5 5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- มมส 4.2.1-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานทำนุฯ ครั้งที่ 6/2563    
- มมส 4.2.1-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานทำนุฯ ครั้งที่ 7/2563    
- มมส 4.2.1-9 ประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการช่วงโควิด 19 ระบาด    
- มมส 4.2.1-19 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานทำนุฯ ครั้งที่ 8/2563    
- มมส 4.2.1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.2.1-2 แผนการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.2.1-3 ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.2.1-4 ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.2.1-5 รายงานการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ    
- มมส 4.2.1-6 หนังสือขออนุมัติงบประมาณกลางปี    
- มมส 4.2.1-7 ปฏิทินการปฏิบัติงาน    
- มมส 4.2.1-8 หนังสือเชิญผู้ขอรับทุนเข้าร่วมนำเสนอโครงการต่อกรรมการและหารือแนวทางการดำเนินโครงการ    
- มมส 4.2.1-10 ภาพเข้าร่วมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.2.1-11 สถานที่นำเสนอผลงานและเผยแพร่งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.2.1-12 วีดีทัศน์โครงการบุญผะเหวด ฮีตเดือน 4    
- มมส 4.2.1-13 รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.2.1-14 ปกรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบุญผะเหวด ฮีตเดือน 4    
- มมส 4.2.1-15 การเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการช่วงโควิด    
- มมส 4.2.1-16 ตัวอย่างเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์