รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 4.1.1
(มหาวิทาลัย) ร้อยละของคณะที่มีการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปะวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ  
5
ผลคะแนน
   ซ่อน/แสดง
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
   ซ่อน/แสดง

ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 1 คะแนน
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 2 คะแนน
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 3 คะแนน
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 4 คะแนน
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 5 คะแนน

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 95.24 95.24
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
90.48 3 3 3 5 5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- มมส 4.1.1-18 รายงานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564    
- มมส 4.1.1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านทำนุฯ    
- มมส 4.1.1-7 หนังสือเชิญผู้เสนอโครงการเข้าร่วมประชุมนำเสนอโครงการและหารือการดำเนินโครงการ    
- มมส 4.1.1-5 ประกาศมหาวิทยาลัยแจ้งไม่ได้รับการจัดสรรทุนด้านทำนุฯ    
- มมส 4.1.1-6 หนังสือขออนุมัติงบกลางปี    
- มมส 4.1.1-3 ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.1.1-4 ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.1.1-2 ปฏิทินการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.1.1-1 แผนการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.1.1-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน    
- มมส 4.1.1-10 ประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสถานการโควิด 19    
- มมส 4.1.1-11 ตารางสรุปรายงานผลการดำเนินงาน    
- มมส 4.1.1-12 ภาพการเข้าร่วมกิจกรรม    
- มมส 4.1.1-13 สถานที่นำเสนอและเผยแพร่ผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.1.1-14 ฐานข้อมูลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.1.1-15 เว็บไซต์ งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.1.1-16 ร่างแผนงานด้านทำนุบำรุงฯ ปีงบประมาณ 2564    
- มมส 4.1.1-17 ตัวอย่างเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์