รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 3.2.1
(คณะสัตวแพทยศาสตร์) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสัตว์
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
1.25
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน
2 ) มีโครงการบริการชุมชนด้านสุขภาพสัตว์อย่างน้อย 1 โครงการ
3 ) มีหน่วยรักษาสัตว์เคลื่อนที่ออกให้บริการรักษาสัตว์เฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง
4 ) มีจำนวนสัตว์ป่วยเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่น้อยกว่า 5%
5 ) มีรายรับจากการให้บริการของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่น้อยกว่า 5%

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
4 5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน
2) มีโครงการบริการชุมชนด้านสุขภาพสัตว์อย่างน้อย 1 โครงการ
3) มีหน่วยรักษาสัตว์เคลื่อนที่ออกให้บริการรักษาสัตว์เฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง
4) มีจำนวนสัตว์ป่วยเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่น้อยกว่า 5%
5) มีรายรับจากการให้บริการของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่น้อยกว่า 5%