รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 3.2.1
(คณะแพทยศาสตร์) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสุทธาเวช
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
1.25
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
คณะแพทยศาสตร์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ รพ. สุทธาเวช
2 ) มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ รพ. สุทธาเวช ตามมาตรฐาน HA
3 ) ได้รับการรับรอง HA ขั้นที่ 1
4 ) ได้รับการรับรอง HA ขั้นที่ 2
5 ) ได้รับการรับรอง HA ขั้นที่ 3

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
4
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 4 4 4 5 5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ รพ. สุทธาเวช
2) มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ รพ. สุทธาเวช ตามมาตรฐาน HA
3) ได้รับการรับรอง HA ขั้นที่ 1
4) ได้รับการรับรอง HA ขั้นที่ 2
5) ได้รับการรับรอง HA ขั้นที่ 3