รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 3.1.3
(มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) จำนวนรายได้จากการจัดหลักสูตรระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น
เชิงปริมาณ  
3.75
จำนวนเงิน
   ซ่อน/แสดง
กองแผนงาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
จำนวนรายได้จากการจัดหลักสูตรระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น 15000 บาท

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
0 0 498,291
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารหมายเลข 3.1.3-4 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการจัดหลักสูตรระยะสั้น    
- เอกสารหมายเลข 3.1.3-6-1 รายงานในระบบ KPI รอบ 5 เดือน    
   
- เอกสารหมายเลข 3.1.3-3 สรุปผลการติดตามการจัดหลักสูตรระยะสั้น รอบ 9 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 3.1.3-6-6 รายงานในระบบ KPI รอบ 10 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 3.1.3-6-2 รายงานในระบบ KPI รอบ 6 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 3.1.3-6-3 รายงานในระบบ KPI รอบ 7 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 3.1.3-6-5 รายงานในระบบ KPI รอบ 9 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 3.1.3-6-4 รายงานในระบบ KPI รอบ 8 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 3.1.3-2 บันทึก อว 0605.1 (4)พิเศษ เรื่อง รายงานข้อมูลแผนการจัดหลักสูตรระยะสั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลง 16 เม.ย. 63    
- เอกสารหมายเลข 3.1.3-1 แผนการจัดหลักสูตรระยะสั้น ปีงปบระมาณ พ.ศ. 2563    
- เอกสารหมายเลข 3.1.3-6-7 รายงานในระบบ KPI รอบ 11 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 3.1.3-6-8 รายงานผลในระบบ KPI รอบ 12 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 3.1.3-7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่ออธิการบดี    
- เอกสารหมายเลข 3.1.3-5 สรุปผลการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น