รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 3.1.1
(มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานชุมชนต้นแบบ
เชิงปริมาณ  
3.75
คะแนน
   ซ่อน/แสดง
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
   ซ่อน/แสดง

ผลคะแนนการประเมินประกันคุณภาพระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 1 คะแนน
ผลคะแนนการประเมินประกันคุณภาพระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 2 คะแนน
ผลคะแนนการประเมินประกันคุณภาพระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 3 คะแนน
ผลคะแนนการประเมินประกันคุณภาพระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 4 คะแนน
ผลคะแนนการประเมินประกันคุณภาพระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 5 คะแนน

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - - -
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- 3 4 4 4 4
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- มมส 3.1.1.1 แผนการบริการทางวิชาการ ระยะ 5 ปี 7    
- มมส 3.1-1-1 หลักฐานการประชุมร่วมกับคณะหน่วยงาน และชุมชนเป้าหมาย เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนงานบริการวิชการ ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)    
- มมส 3.1-1-2 หลักฐานการประชุมร่วมกับคณะหน่วยงาน เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบและกำหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายในการให้บริการวิชาการ รวมทั้งพัฒนาข้อเสนอโครงการ ภายใต้ “โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน”    
- มมส 3.1-2-1 แผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
- มมส 3.1-2-2 หลักฐานการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดมหาสารคาม    
- มมส 3.1-2-3 หลักฐานการลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมาย    
- มมส 3.1-2-4 หลักฐานการจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบและจัดทำ (ร่าง) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้ “โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า” ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนเป้าหมาย    
- มมส 3.1-2-5 หลักฐานการลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมาย (พื้นที่ Area based) เพื่อร่วมหารือแนวทาง “การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกุดปลาดุก”    
- มมส 3.1-2-6 หลักฐานลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับศูนย์การเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองกุง    
- มมส 3.1-3-1 แผนงานบริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
- มมส 3.1-3-2 หลักฐานการแจ้งชะลอการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการบริการวิชาการ ภายใต้ชื่อ “โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน” และ “โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
- มมส 3.1-3-3 โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างพลังทางสังคมของผู้สูงอายุ ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม    
- มมส 3.1-3-4 โครงการบูรณาการการสร้างชุมชนต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชน อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม    
- มมส 3.1-3-5 โครงการขยายผลโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชน อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม    
- มมส 3.1-3-6 โครงการขยายผลโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชน : กรณีตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม    
- มมส 3.1-3-7 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามวิถีอีสานโดยผ่านกลไกโรงเรียนผู้สูงอายุ    
- มมส 3.1-4-1 หลักฐานการประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมาย (พื้นที่ Area based)    
- มมส 3.1-4-2 หลักฐานการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเหล่าดอกไม้    
- มมส 3.1-4-3 หลักฐานการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลชื่นชม    
- มมส 3.1-4-4 หลักฐานการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองกุง    
- มมส 3.1-5-1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม    
- มมส 3.1-5-2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ    
- มมส 3.1-5-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำจังหวัดมหาสารคาม    
- มมส 3.1-5-4 บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม”    
- มมส 3.1-5-5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)    
- มมส 3.1-5-6 หลักฐานการเป็นสมาชิก Engagement Thailand    
- มมส 3.1-5-7 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)    
- มมส 3.1-6-1 หลักฐานการแจ้งชะลอการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการบริการวิชาการ ภายใต้ชื่อ “โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน” และ “โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563