รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.2.2
(มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
เชิงปริมาณ  
5
จำนวน
   ซ่อน/แสดง
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
   ซ่อน/แสดง

โครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 17 โครงการ
โครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 18 โครงการ
โครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 19 โครงการ
โครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 20 โครงการ
โครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 21 โครงการ

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 17 17
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17 17 30 13 6 32
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารแนบหมายเลข 1 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล    
- สรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ    
- 1. คณะมนุาย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์    
- 2. คณะศึกษาศาสตร์    
- 3. คณะการบัญชีและการจัดการ    
- 4. คณะศิลปกรรมศาสตร์    
- 5. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม    
- 6. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง    
- 7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์    
- 8. คณะวัฒนธรรมศาสตร์    
- 9. คณะนิติศาสตร์    
- 10. คณะวิทยาศาสตร์    
- 11. คณะเทคโนโลยี    
- 12. คณะวิศวกรรมศาสตร์    
- 13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
- 14. คณะวิทยาการสารสนเทศ    
- 15. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์    
- 16. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช    
- 17. คณะแพทยศาสตร์    
- 18. คณะเภสัชศาสตร์    
- 19. คณะพยาบาลศาสตร์    
- 20. คณะสาธารณสุขศาสตร์    
- 21. คณะสัตวแพทยศาสตร์