รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.2.1
(มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน)สัดส่วนจำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
เชิงปริมาณ  
5
จำนวนเงิน
   ซ่อน/แสดง
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
   ซ่อน/แสดง
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
สัดส่วนจำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ เท่ากับ 25000

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 7,115.04 7,115.04
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
18,882.22 18,882.22 18,882.22 27,413.52 27,413.52 31,301.68
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- คณะกรรมการดำเนินงานจำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก    
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัย-61    
- ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย    
- แนวปฏิบัติการการได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก    
- กลไกและระบบการทำงาน-ขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัย    
- กลไกและระบบการทำงาน-ขั้นตอนการเสนอขอลงนามในสัญญารับทุน    
- กลไกและระบบการทำงาน-ขั้นตอนการเสนอขอเบิกเงินทุนวิจัย    
- กลไกและระบบการทำงาน-ขั้นตอนการขอปิดทุนวิจัย    
- ระบบกลไก ในการรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก    
   
- 2.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน)สัดส่วนจำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ