รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.1.3
(มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) จำานวนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์/งานประดิษฐ์ ที่ร่วมมือกับเอกชนหรือรับทุนจากเอกชนหรือจากหน่วยงานภายนอก
เชิงปริมาณ  
5
จำนวน
   ซ่อน/แสดง
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
   ซ่อน/แสดง

โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์/งานประดิษฐ์ ที่ร่วมมือกับเอกชนหรือรับทุนจากเอกชนหรือจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 17 โครงการ
โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์/งานประดิษฐ์ ที่ร่วมมือกับเอกชนหรือรับทุนจากเอกชนหรือจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 18 โครงการ
โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์/งานประดิษฐ์ ที่ร่วมมือกับเอกชนหรือรับทุนจากเอกชนหรือจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 19 โครงการ
โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์/งานประดิษฐ์ ที่ร่วมมือกับเอกชนหรือรับทุนจากเอกชนหรือจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 20 โครงการ
โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์/งานประดิษฐ์ ที่ร่วมมือกับเอกชนหรือรับทุนจากเอกชนหรือจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 21 โครงการ

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 10 10
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 22 22 22 22 108
Chart.
   ซ่อน/แสดง

   
- คณะกรรมการดำเนินงานจำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก    
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- ขั้นตอนการปฏิบัติการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก    
- กลไกและระบบการทำงาน-ขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัย    
- กลไกและระบบการทำงาน-ขั้นตอนการเสนอขอลงนามในสัญญารับทุน    
- กลไกและระบบการทำงาน-ขั้นตอนการเสนอขอเบิกเงินทุนวิจัย    
- กลไกและระบบการทำงาน-ขั้นตอนการขอปิดทุนวิจัย    
- แนวปฏิบัติการการได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก    
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัย-61    
- ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย    
   
- ฐานข้อมูลทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 63    
- 2.1.3 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) จำานวนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์/งานประดิษฐ์ ที่ร่วมมือกับเอกชนหรือรับทุนจากเอกชนหรือจากหน่วยงานภายนอก