รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.3.2
ระดับความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2.08
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีผู้รับผิดชอบดูแลขับเคลื่อนกระบวนการ
2 ) มีกิจกรรม/โครงการ/แผนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างผลงาน/นวัตกรรม
3 ) มีการรวบรวมผลงาน/นวัตกรรมของผู้เรียน
4 ) ผู้เรียนมีผลงาน/นวัตกรรมอย่างน้อยร้อยละ 60 ก่อนจบระดับชั้น ม.3 และ ม.6
5 ) ผลงาน/นวัตกรรมของผู้เรียนได้รับการนำเสนอและเผยแพร่ในระดับโรงเรียนขึ้นไป

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
5 5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีผู้รับผิดชอบดูแลขับเคลื่อนกระบวนการ
2) มีกิจกรรม/โครงการ/แผนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างผลงาน/นวัตกรรม
3) มีการรวบรวมผลงาน/นวัตกรรมของผู้เรียน
4) ผู้เรียนมีผลงาน/นวัตกรรมอย่างน้อยร้อยละ 60 ก่อนจบระดับชั้น ม.3 และ ม.6
5) ผลงาน/นวัตกรรมของผู้เรียนได้รับการนำเสนอและเผยแพร่ในระดับโรงเรียนขึ้นไป