รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.3.1
ระดับความสำเร็จของการบูรณาการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ให้เรียนรู้อย่างมีความสุข
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2.08
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
   ซ่อน/แสดง

1 ) นโยบาย/ประกาศ การบูรณาการ การเรียนการสอน
2 ) มีการดำเนินการจัดตั้งชุมนุม/กิจกรรม เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้
3 ) จัดให้นักเรียนเลือกชุมนุม/กิจกรรมที่นักเรียนสนใจตามความสมัครใจและความชอบ
4 ) มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม โดยวัดจากผลงาน หรือ ความสุข
5 ) สรุปผลการดำเนินงาน / ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 3 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 n/a
%
n/a
%
3 4 5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) นโยบาย/ประกาศ การบูรณาการ การเรียนการสอน
- 1.3.1-1.1(1) ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
- 1.3.1-1.1(2) ประกาศกำหนดเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
2) มีการดำเนินการจัดตั้งชุมนุม/กิจกรรม เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้
- 1.3.1-1.2(1) รายงานการจัดตั้งชุมนุม ปีการศึกษา2563    
- 1.3.1-1.2(2) การดำเนินการกิจกรรมชุมนุม    
3) จัดให้นักเรียนเลือกชุมนุม/กิจกรรมที่นักเรียนสนใจตามความสมัครใจและความชอบ
- 1.3.1-1.3(1) รายชื่อนักเรียนแต่ละชุมนุม    
- 1.3.1-1.3(2) ภาพกิจกรรม    
4) มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม โดยวัดจากผลงาน หรือ ความสุข
- 1.3.1-1.4(1) ผลการประเมินการจัดกิจกรรมชุมนุม ความคิดเห็น ความพึงพอใจ    
- 1.3.1-1.4(2) แบบสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจ    
5) สรุปผลการดำเนินงาน / ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
- 1.3.1-1.5(1) สรุปผลการดำเงินงานกิจกรรมชุมนนุม    
- 1.3.1-1.5(2) ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ