รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.2.4
(มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน)ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
เชิงปริมาณ  
2.08
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
กองแผนงาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
   ซ่อน/แสดง
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x 100

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 74
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 76
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 78
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 80
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 82

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
70.78
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
72.49 76.67 76.67 76.67 76.67 78.83
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารแนบที่ 4 แผนการดำเนินงานการสำรวจภาวะการหางานทาของบัณฑิตฯ    
- เอกสารแนบที่ 3 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิตฯ    
- เอกสารแนบที่ 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต มหาบัณฑิตฯ    
- เอกสารแนบที่ 1 สรุปผลร้อยละบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี    
- เอกสารแนบที่ 6 การประสานงานกับคณะ/หน่วยงานในการติดตามบัณฑิตรายงานข้อมูล    
- เอกสารแนบที่ 5 ตารางสรุปผู้ตอบแบบสำรวจและร้อยละการได้งานทำของบัณฑิตฯ    
- เอกสารแนบที่ 8 รายงานผลร้อละบัณฑิตได้งานทำฯ รอบ 6 เดือน    
- เอกสารแนบที่ 8 รายงานผลร้อละบัณฑิตได้งานทำฯ รอบ 11 เดือน    
- เอกสารแนบที่ 8 รายงานผลร้อละบัณฑิตได้งานทำฯ รอบ 12 เดือน    
- เอกสารแนบที่ 9 การรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    
- เอกสารแนบที่ 10 รายงานผลผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำต่อ สกอ.    
- เอกสารแนบที่ 11 รายงานผลต่ออธิการบดีตามแบบฟอร์ม    
- เอกสารแนบที่ 7 การรายงานผลต่อคณะ/หน่วยงาน และมีการยืนยันข้อมูลกลับมายังกองแผนงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ12 เดือน