รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.2.3
(มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ระดับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต)
เชิงปริมาณ  
2.08
ระดับคุณภาพ
   ซ่อน/แสดง
กองแผนงาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
   ซ่อน/แสดง
ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยของทุกหลักสูตร

จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

ระดับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) เท่ากับ 3.50
ระดับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) เท่ากับ 3.75
ระดับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) เท่ากับ 4.00
ระดับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) เท่ากับ 4.25
ระดับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) เท่ากับ 4.50

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
4.41 4.41 4.41 4.41
Chart.
   ซ่อน/แสดง

   
- เอกสารหมายเลข 1.2.3-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ    
- เอกสารหมายเลข 1.2.3-2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน    
- เอกสารหมายเลข 1.2.3-3 แผนการดำเนินงาน    
- เอกสารหมายเลข 1.2.3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ ครั้งที่1/2562    
- เอกสารหมายเลข 1.2.3-6 บันทึกขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมแบบสอบถาม    
- เอกสารหมายเลข 1.2.3-7 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์แจ้งหลักสูตร/สาขาวิชาที่คณะไม่ขอรับการประเมิน    
- เอกสารหมายเลข 1.2.3-8 การวิเคราะห์ข้อมูลรายคณะ/หลักสูตร นำเสนอการประชุมผู้บริหารเพื่อรับทราบข้อมูล    
- เอกสารหมายเลข 1.2.3-9 บันทึกข้อความขอส่งรายงานการวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตฯให้ศูนย์ประกันและเผยแพร่คณะ    
- เอกสารหมายเลข 1.2.3-10 บันทึกข้อความเสนอวาระเข้าประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    
- เอกสารหมายเลข 1.2.3-11 บันทึกเสนอ(รูปเล่ม)ต่อผู้บริหารหน่วยงานเพื่อเผยแพร่    
- เอกสารหมายเลข 1.2.3-12 การรายงานข้อมูลตัวชี้วัด ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ครบถ้วนและถูกต้องตามเกณฑ์    
- เอกสารหมายเลข 1.2.3-13 บันทึกรายงานผลการวิเคราะหฺเสนอต่ออธิการบดี ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด