รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.2.1
(มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน)ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English Exit – Exam)
เชิงปริมาณ  
2.08
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
สำนักศึกษาทั่วไป
ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
   ซ่อน/แสดง
จำนวนนิสิตที่ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ x 100

จำนวนนิสิตที่เข้าทดสอบจริง

   ซ่อน/แสดง

นิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English Exit – Exam) ร้อยละ 22
นิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English Exit – Exam) ร้อยละ 24
นิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English Exit – Exam) ร้อยละ 26
นิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English Exit – Exam) ร้อยละ 28
นิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English Exit – Exam) ร้อยละ 30

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
42.71
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
42.71 42.71 42.71 42.71 60.10 60.10
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- ผลสอบภาพรวมทุกคณะ ส่งกองแผน    
- คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม    
- คณะการบัญชีและการจัดการ    
- คณะเทคโนโลยี    
- คณะนิติศาสตร์    
- คณะพยาบาลศาสตร์    
- คณะแพทยศาสตร์    
- เภสัชศาสตร์    
- คณะมนุษยศาสตร์    
- คณะวัฒนธรรม    
- คณะวิทยาการสารสนเทศ    
- คณะวิทยาศาสตร์    
- คณะวิศวกรรมศาสตร์    
- คณะศิลปกรรมศาสตร์    
- คณะศึกษาศาสตร์    
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
- คณะสัตวแพทยศาสตร์    
- คณะสาธารณสุขศาสตร์    
- คณะสิ่งแวดล้อม    
- วิทยาลัยการเมืองการปกครอง    
- วิทยาลัยดุริยางคศิลป    
- สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช