หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงาน
ไฟล์เอกสาร

   มหาวิทยาลัย >> รายงาน >>ผลประเมินตนเองรอบเดือน  
ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลคณะ/หน่วยงาน
  1. ผลประเมินตนเอง/เดือน
  2. ผลประเมินตนเอง/รอบเดือน
  3. ผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
  4. ผลการดำเนินงานคณะ/หน่วยงาน รายตัวชี้วัด
/
Excel
ยุทธ
ศาสตร์
เป้า
ประสงค์
ตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้า
หมาย
ผล เดือน มีนาคม ผล เดือน เมษายน ผล เดือน พฤษภาคม
ผล คะแนน คะแนน
ถ่วง
ผล

คะแนน

คะแนน
ถ่วง
ผล คะแนน คะแนน
ถ่วง
  1 ) พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 25.00     1.7042 0.4261   1.7878 0.4470   1.7324 0.4331
   1.1 ) หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ /นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 8.35     1.0000 0.0835   1.2503 0.1044   1.2503 0.1044
  รายละเอียด   1.1.2 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนหลักสูตรที่มีความโดดเด่น 2.09 21   5 1.0000 0.0209 2 1.0000 0.0209 2 1.0000 0.0209
  รายละเอียด   1.1.3 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ กับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ 2.08 100   11.05 1.0000 0.0208 13.81 1.0000 0.0208 42.54 1.0000 0.0208
  รายละเอียด   1.1.4 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของรายวิชาหรือหลักสูตรที่จะเปิดสอนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) 2.09 5   n/a
%
1.0000 0.0209 2 2.0000 0.0418 2 2.0000 0.0418
  รายละเอียด   1.1.5 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) จำนวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) หรือแบบ Digital 2.09 21   5 1.0000 0.0209 2 1.0000 0.0209 2 1.0000 0.0209
   1.2 ) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย 10.41     2.2916 0.2386   2.2916 0.2386   2.5582 0.2663
  รายละเอียด   1.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน)ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English Exit – Exam) 2.08 30   42.71 5.0000 0.1040 42.71 5.0000 0.1040 42.71 5.0000 0.1040
  รายละเอียด   1.2.2 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) 2.08 90   87.31 3.4640 0.0721 87.31 3.4640 0.0721 87.31 3.4640 0.0721
  รายละเอียด   1.2.3 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ระดับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) 2.08 4.50   n/a
%
1.0000 0.0208 n/a
%
1.0000 0.0208 n/a
%
1.0000 0.0208
  รายละเอียด   1.2.4 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน)ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 2.08 82   70.78 1.0000 0.0208 72.49 1.0000 0.0208 76.67 2.3344 0.0486
  รายละเอียด   1.2.5 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน)จำนวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัล ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 2.09 160   n/a
%
1.0000 0.0209 70 1.0000 0.0209 75 1.0000 0.0209
   1.3 ) เพื่อพัฒนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตอย่างมีคุณภาพ 6.24     1.6667 0.1040   1.6667 0.1040   1.0000 0.0624
  รายละเอียด   1.3.1 ) ระดับความสำเร็จของการบูรณาการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ให้เรียนรู้อย่างมีความสุข 2.08 5   3 3.0000 0.0624 3 3.0000 0.0624 n/a
%
1.0000 0.0208
  รายละเอียด   1.3.2 ) ระดับความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน 2.08 5   n/a
%
1.0000 0.0208 n/a
%
1.0000 0.0208 n/a
%
1.0000 0.0208
  รายละเอียด   1.3.3 ) ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้ตามความคาดหวัง 2.08 80   n/a
%
1.0000 0.0208 n/a
%
1.0000 0.0208 n/a
%
1.0000 0.0208
  2 ) พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 25.00     1.4846 0.3712   1.9553 0.4888   2.7553 0.6888
   2.1 ) มหาวิทยาลัย มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมชุมชน 15.00     1.6667 0.2500   1.6667 0.2500   3.0000 0.4500
  รายละเอียด   2.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการหรือสร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 5.00 87   81 2.0000 0.1000 81 2.0000 0.1000 81 2.0000 0.1000
  รายละเอียด   2.1.2 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา 5.00 85   79 2.0000 0.1000 79 2.0000 0.1000 79 2.0000 0.1000
  รายละเอียด   2.1.3 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) จำานวนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์/งานประดิษฐ์ ที่ร่วมมือกับเอกชนหรือรับทุนจากเอกชนหรือจากหน่วยงานภายนอก 5.00 21   10 1.0000 0.0500 10 1.0000 0.0500 22 5.0000 0.2500
   2.2 ) มหาวิทยาลัยมีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ 10.00     1.2115 0.1212   2.3882 0.2388   2.3882 0.2388
  รายละเอียด   2.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน)สัดส่วนจำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 5.00 25,000   7,115.04 1.4230 0.0712 18,882.22 3.7764 0.1888 18,882.22 3.7764 0.1888
  รายละเอียด   2.2.2 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 5.00 21   17 1.0000 0.0500 17 1.0000 0.0500 17 1.0000 0.0500
  3 ) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 10.00     1.0000 0.1000   1.0000 0.1000   2.1250 0.2125
   3.1 ) มหาวิทยาลัยมีการทำงานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 7.50     0.5000 0.0375   0.5000 0.0375   2.0000 0.1500
  รายละเอียด   3.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานชุมชนต้นแบบ 3.75 5   - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 3 3.0000 0.1125
  รายละเอียด   3.1.3 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) จำนวนรายได้จากการจัดหลักสูตรระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น 3.75 15,000   n/a
%
1.0000 0.0375 n/a
%
1.0000 0.0375 n/a
%
1.0000 0.0375
   3.2 ) มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ 2.50     2.5000 0.0625   2.5000 0.0625   2.5000 0.0625
  รายละเอียด   3.2.1 ) (คณะแพทยศาสตร์) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสุทธาเวช 1.25 5   4 4.0000 0.0500 4 4.0000 0.0500 4 4.0000 0.0500
  รายละเอียด   3.2.1 ) (คณะสัตวแพทยศาสตร์) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสัตว์ 1.25 5   n/a
%
1.0000 0.0125 n/a
%
1.0000 0.0125 n/a
%
1.0000 0.0125
  4 ) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 10.00     5.0000 0.5000   5.0000 0.5000   3.0000 0.3000
   4.1 ) มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอนและการวิจัย 5.00     5.0000 0.2500   5.0000 0.2500   3.0000 0.1500
  รายละเอียด   4.1.1 ) (มหาวิทาลัย) ร้อยละของคณะที่มีการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปะวัฒนธรรม 5.00 5   95.24 5.0000 0.2500 90.48 5.0000 0.2500 3 3.0000 0.1500
   4.2 ) มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 5.00     5.0000 0.2500   5.0000 0.2500   3.0000 0.1500
  รายละเอียด   4.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) จำนวนผลงาน/โครงการทางด้านทำนุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือคุณค่าให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 5.00 5   31 5.0000 0.2500 31 5.0000 0.2500 3 3.0000 0.1500
  5 ) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 20.00     1.3656 0.2731   2.0072 0.4014   2.3225 0.4645
   5.1 ) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 7.50     1.0000 0.0750   2.3525 0.1764   3.1934 0.2395
  รายละเอียด   5.1.1 ) (กรณีที่ 1 มหาวิทยาลัย/คณะ ที่ต้องรายงานข้อมูลในระบ eMENSCR) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2.50 5   2 1.0000 0.0250 3 2.0000 0.0500 4 3.0000 0.0750
  รายละเอียด   5.1.2 ) (มหาวิทยาลัย) ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ไม่ต่ำกว่า 4.51 2.50 4.51   n/a
%
1.0000 0.0250 3.66 4.0576 0.1014 3.66 4.0576 0.1014
    5.1.3 ) ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต 0.00 0   - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000
  รายละเอียด   5.1.3.1 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต (ระดับปริญญาตรี) 1.25 70   26.77 1.0000 0.0125 26.77 1.0000 0.0125 39.37 1.0000 0.0125
  รายละเอียด   5.1.3.2 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต (ระดับบัณฑิตศึกษา) 1.25 30   n/a
%
1.0000 0.0125 n/a
%
1.0000 0.0125 25.23 4.0453 0.0506
   5.2 ) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 2.50     1.0000 0.0250   1.0000 0.0250   1.0000 0.0250
  รายละเอียด   5.2.1 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน Digital Campus 2.50 5   n/a
%
1.0000 0.0250 n/a
%
1.0000 0.0250 n/a
%
1.0000 0.0250
   5.3 ) มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 7.50     0.6667 0.0500   1.0000 0.0750   1.0000 0.0750
    5.3.1 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละความสำเร็จแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 0.00
-
 
- 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000
  รายละเอียด   5.3.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จแผนเพิ่มรายได้ 1.25 2   n/a
%
1.0000 0.0125 n/a
%
1.0000 0.0125 n/a
%
1.0000 0.0125
  รายละเอียด   5.3.1.2 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จแผนลดรายจ่าย 1.25 2   n/a
%
1.0000 0.0125 n/a
%
1.0000 0.0125 n/a
%
1.0000 0.0125
  รายละเอียด   5.3.2 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 2.50 100   n/a
%
1.0000 0.0250 40.88 1.0000 0.0250 58.26 1.0000 0.0250
  รายละเอียด   5.3.3 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) 2.50 100   0 0.0000 0.0000 56.30 1.0000 0.0250 4.61 1.0000 0.0250
   5.4 ) มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 2.50     4.9247 0.1231   5.0000 0.1250   5.0000 0.1250
  รายละเอียด   5.4.1 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2.50 49   48.26 4.9247 0.1231 49.21 5.0000 0.1250 49.45 5.0000 0.1250
  6 ) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 5.00     2.5000 0.1250   2.5000 0.1250   3.0000 0.1500
   6.1 ) มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 5.00     2.5000 0.1250   2.5000 0.1250   3.0000 0.1500
  รายละเอียด   6.1.1 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 2.50 5   n/a
%
1.0000 0.0250 n/a
%
1.0000 0.0250 n/a
%
1.0000 0.0250
  รายละเอียด   6.1.2 ) (มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2.50 5   4 4.0000 0.1000 4 4.0000 0.1000 5 5.0000 0.1250
  7 ) พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 5.00     1.0000 0.0500   1.0000 0.0500   2.0000 0.1000
   7.1 ) มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.00     1.0000 0.0500   1.0000 0.0500   2.0000 0.1000
  รายละเอียด   7.1.1 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการไฟฟ้า/ขยะ/น้ำ 2.50 5   n/a
%
1.0000 0.0250 n/a
%
1.0000 0.0250 3 3.0000 0.0750
  รายละเอียด   7.1.2 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละของปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากปีที่ผ่านมา 2.50 5   n/a
%
1.0000 0.0250 n/a
%
1.0000 0.0250 n/a
%
1.0000 0.0250