หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงาน
ไฟล์เอกสาร

   มหาวิทยาลัย >>ข้อมูลพื้นฐาน >>คุณสมบัตบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลคณะ/หน่วยงาน
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
  3. แผนที่ยุทธศาสตร์
  4. ค่านิยมองค์กร
  5. ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
     ตามปรัชญามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้กำหนดให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มุ่งใฝ่เรียนรู้มีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์และนำไปปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ภายใต้สำนึกแห่งความพอเพียง ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามไว้ดังนี้
1. มีคุณธรรม / จริยธรรม / จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีคุณภาพทางวิชาการ / วิชาชีพ
3. มีค่านิยม มีวัฒนธรรม และมีความรักชาติ รักองค์กร และรักท้องถิ่น
4. มีความอดทน / มีสัมมาคารวะ / อ่อนน้อมถ่อมตน
5. มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม / รู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียง
6. มีสุขภาวะและบุคลิกภาพที่ดี
7. มีวินัย เคารพกฎ ระเบียบกติกาของสังคม ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างดีและมีความสุข
8. มีความสามารถวิเคราะห์และใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ / มีวิจารณญาณในการพิจารณาตัดสินเลือกรับในสิ่งที่ดี
9. มีความรอบรู้ / มีความทันสมัย / ใฝ่เรียนรู้ / และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างเหมาะสม