หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงาน
ไฟล์เอกสาร

   มหาวิทยาลัย >> เอกสารแผยแพร่ >>แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย  
ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลคณะ/หน่วยงาน
  1. แผนกลยุทธ์
  2. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
  3. แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  4. คู่มือการประเมินผล

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 5/2550
วันที่ 25 พฤษภาคม 2550

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 9/2554
วันที่ 30 กันยายน 2554

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 10/2555 วันที่ 26 ตุลาคม 2555

แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( พ.ศ. 2557 - 2559 ) ฉบับปรับปรุงตุลาคม 2556

สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 9/2557 วันที่ 26 กันยายน 2557


11111111

แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( พ.ศ.2558- 2561) (ฉบับปรับปรุงกันยายน 2558)