หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงาน
ไฟล์เอกสาร

   มหาวิทยาลัย >> เอกสารแผยแพร่ >>แผนปฏิบัติราชการประจำปี  
ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลคณะ/หน่วยงาน
  1. แผนกลยุทธ์
  2. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
  3. แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  4. คู่มือการประเมินผล

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2549

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2550

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุัมัติในการประชุมครั้งที่ 9/2557

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม