หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงาน
ไฟล์เอกสาร

   มหาวิทยาลัย >> เอกสารแผยแพร่ >>แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลคณะ/หน่วยงาน
  1. แผนกลยุทธ์
  2. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
  3. แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  4. คู่มือการประเมินผล

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 5/2551
วันที่ 23 พฤษภาคม 2551

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 5/2552
วันที่ 29 พฤษภาคม 2552

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 1/2555
วันที่ 27 มกราคม 2555