หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงาน
ไฟล์เอกสาร

   มหาวิทยาลัย >> เอกสารแผยแพร่ >>คู่มือการประเมินผล  
ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลคณะ/หน่วยงาน
  1. แผนกลยุทธ์
  2. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
  3. แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  4. คู่มือการประเมินผล
คู่มือการประเมินผล กพร.
- คู่มือประเมินผล กพร. ปี 2551
- คู่มือประเมินผล กพร. ปี 2552
- คู่มือประเมินผล กพร. ปี 2553
- คู่มือประเมินผล กพร. ปี 2555
- คู่มือประเมินผล กพร. ปี 2557

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ
- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2551
- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2552
- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2553
- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2554
- เอกสารแก้ไขคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554
- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2555
- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2556
- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2557