หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงาน
ไฟล์เอกสาร

   คณะ/หน่วยงาน >> รายงาน >> ผลประเมินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลคณะ/หน่วยงาน
  1. ผลประเมินตนเอง/เดือน
  2. ผลประเมินตนเอง/รอบเดือน
  3. ผลประเมินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
  4. ผลเปรียบเทียบรายตัวชี้วัด
/
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ำหนัก ผลประเมินตนเอง ผลประเมินสุทธิ
(จากคณะกรรมการ ฯ)
ผล คะแนน คะแนน
ถ่วง
ผล คะแนน คะแนน
ถ่วง
ตรวจประเมินรวมทั้งสิ้น 0 ตัวชี้วัด
      0.0000 0.0000
หักคะแนนการรายงานผลล่าช้า - 0.0000 - 0.0000

สรุปผลการประเมิน คณะ/หน่วยงาน
บทสรุป
ข้อเสนอแนะ
จุดแข็ง
จุดอ่อน
  Export :

Chart.
สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ จากทั้งหมด 0 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ
0.0000 - 1.9999
0 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ
2.0000 - 2.9999
0 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ
3.0000 - 3.9999
0 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ
4.0000 - 4.9999
0 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ
5.0000
0 ตัวชี้วัด