หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงาน
ไฟล์เอกสาร

   คณะ/หน่วยงาน >>Home  
ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลคณะ/หน่วยงาน
  1. หน้าหลัก
  2. ข่าวประกาศ
  3. ผู้พัฒนาระบบฯ

     ที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบฯ
          1) รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย  สมัปปิโต   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          2) นางสาวพนมพร  ปัจจวงษ์                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
          3) นางแจ่มจันทร์  หลูปรีชาเศรษฐ              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
          4) นางวาสนา  อุทัยแสง                              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

     ผู้พัฒนาระบบฯ
          1) นายจรัญ  รัตนทิพย์                                 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

     ช่องทางการติดต่อ
          โทร : 043-754313 เบอร์ภายใน 1254
          E-mail :