สรุปผลการประเมิน คณะ/หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562
บทสรุป

ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ รับการประเมินจำนวน 18 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4.8918 คะแนน และกรรมการประเมินที่ระดับ 5.0000 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ

จุดแข็ง

- ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

- บุคลากรมีการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

จุดอ่อน