สรุปผลการประเมิน คณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562
บทสรุป
ข้อเสนอแนะ
จุดแข็ง
จุดอ่อน