รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)
กองกิจการนิสิต
ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2553
 
 ตัวชี้วัดที่ 3.9.3 ) ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย (มมส)
 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
นายสมเกียรติ สรรพทรัพย์
 ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นายพจนรัตน์ รัตนบุรมย์
  โทรศัพท์ : ,   โทรศัพท์ : ,
  ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  กองกิจการนิสิตได้ดำเนินการเกี่ยวการพัฒนาภูมิทัศน์ของหน่วยงาน ดังนี้

-มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  หรือคณะทำงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิทัศน์ของหน่วยงาน โดยยึดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
-มีนโยบาย/แผน/แนวปฏิบัติในการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยงาน ทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยงาน โดยเน้นความรับผิดชอบตามเขตพื้นที่การทำงาน
-มีการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามนโยบาย / แผน หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับแผนการพัฒนาภูมิทัศน์ของหอพักในรูปของโครงการหรือแผนประจำปี  ภายใต้โครงการ “สำนักงานน่าอยู่  สู่บริการประทับใจ” รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นมหกรรมในการทำความสะอาด เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day (เนื่องในวันและเทศกาลที่สำคัญต่าง ๆ  ) 
-มีการติดตามผล  ทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายที่รับผิดขอบดูแลด้านภูมิทัศน์ของหน่วยงาน  คณะทำงาน เพื่อประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงาน 
-มีการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อวางแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงานในปีต่อไป ได้แก่  การกำหนดแผนการดำเนินงานในปี 2554 ภายใต้โครงการ “สำนักงานน่าอยู่ โครงการ 2” เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรและมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิทัศน์ หรือสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่  เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ระดับ 1
1 ) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ระดับ 2
2 ) มีนโยบาย / แผน / แนวปฏิบัติในการดําเนินงานเกี่ยวกับแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ ของมหาวิทยาลัย
ระดับ 3
3 ) มีการดําเนินงาน / กิจกรรม / โครงการตามนโยบาย / แผน / แนวปฏิบัติตาม แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ระดับ 4
4 ) มีการติดตาม / ทบทวน / ประเมินผลการดําเนินงาน
ระดับ 5
5 ) มีการแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อวางแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ในปีต่อไป

  การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก
(ร้อยละ)
ผลการ
ดำเนินงาน
ค่าคะแนน
ที่ได้
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย (มมส)
1.79 5 5.0000 0.0895

  คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

    1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน หรือคณะทำงานแผนพัฒนาภูมิทัศน์ระดับหน่วยงาน

     2.มีนโยบาย / แผน / แนวปฏิบัติในการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนพัฒนาภูมิทัศน์ของหน่วยงาน  โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามพื้นที่การทำงาน และให้งานบริหารกำกับดูแลการดำเนินการ

    3. มีการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามนโยบาย / แผน หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับแผนการพัฒนาภูมิทัศน์ของกองกิจการนิสิต

    4. มีการติดตามผล  ทบทวนและประเมินผลการดำเนินงาน

    5. มีการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อวางแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ในรอบปีต่อไป


   มาตรการที่ได้ดำเนินการ :


  ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

     1. มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการจัดการด้านภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ข้อ ของมหาวิทยาลัย


  อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

     1. บุคลากรในหน่วยงานยังขาดองค์ความรู้และทักษะในด้านการจัดการและดูแลด้านภูมิทัศน์

     2. พื้นที่ภายนอก ที่ติดกับอาคารหรือที่ทำงานของหน่วยงาน ไม่ได้อยู่ในความดูแลของหน่วยงานเอง ซึ่งทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินการเป็นไปได้ยาก ทั้งเรื่องทรัพยากร และการดูแล


  แนวทางแก้ไข :

     1. ประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือชำนาญ หรือ ดูแลเกี่ยวกับด้านภูมิทัศน์ โดยตรง ให้เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการ

     2. จัดกิจกรรม โครงการ ขึ้นมารองรับ เพื่อทำการประเมินผลการทำงาน ที่เป็นรูปธรรม โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย


   หลักฐานอ้างอิง :
- เอกสาร 1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
- เอกสาร 2-1 นโยบายในการพัฒนาภูมิทัศน์
- เอกสาร 3-1 โครงการรักษ์หอพัก รักสิ่งแวดล้อม
- เอกสาร 3-2 โครงการสำนักงานน่าอยู่ สู่บริการประทับใจ