ผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ : / รอบการประเมิน:
 
Excel
ยุทธ
ศาสตร์
เป้า
ประสงค์
ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน น้ำหนัก เป้า
หมาย
หน่วย
นับ
ผล เดือน มีนาคม ผล เดือน เมษายน ผล เดือน พฤษภาคม หมายเหตุ
2560 2561 ผล คะแนน คะแนน
ถ่วง
ผล

คะแนน

คะแนน
ถ่วง
ผล คะแนน คะแนน
ถ่วง
  1 ) พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตร ที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล     25.00        2.2848 0.5712   2.1721 0.5430   2.5212 0.6303  
   1.1 ) หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ / นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก     7.15        1.0000 0.0715   1.0000 0.0715   1.0000 0.0715  
 
รายละเอียด
 
  1.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป (3.01) - - 1.79   90   ร้อยละ   33.15 1.0000 0.0000 33.15 1.0000 0.0179 50.83 1.0000 0.0179
ผู้กำกับติดตาม
- ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา
 
รายละเอียด
 
  1.1.2 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนหลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/นานาชาติ - - 1.79   2   จำนวน   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0179 n/a
%
1.0000 0.0179
ผู้กำกับติดตาม
- ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา
 
รายละเอียด
 
  1.1.3 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ - - 1.78   100   ร้อยละ   1.66 1.0000 0.0000 11.05 1.0000 0.0178 20.44 1.0000 0.0178
ผู้กำกับติดตาม
- กองทะเบียนและประมวลผล
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา
 
รายละเอียด
 
  1.1.4 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน (Non Degree) - - 1.79   21   จำนวน   3 1.0000 0.0000 4 1.0000 0.0179 5 1.0000 0.0179
ผู้กำกับติดตาม
- กองทะเบียนและประมวลผล
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา
   1.2 ) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย     12.51        2.4293 0.3039   2.2040 0.2757   2.9017 0.3630  
 
รายละเอียด
 
  1.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี - - 1.79   90   ร้อยละ   76.92 1.0000 0.0000 77.11 1.0000 0.0179 76.27 1.0000 0.0179
ผู้กำกับติดตาม
- กองแผนงาน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา
 
รายละเอียด
 
  1.2.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) - - 1.79   4.50   ระดับคุณภาพ   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0179 4.40 4.5831 0.0820
ผู้กำกับติดตาม
- กองแผนงาน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา
 
รายละเอียด
 
  1.2.3 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English Exit–Exam) - - 1.79   25   ร้อยละ   36.50 5.0000 0.0000 27.13 3.4260 0.0613 27.13 3.4260 0.0613
ผู้กำกับติดตาม
- สำนักศึกษาทั่วไป
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา
 
รายละเอียด
 
  1.2.4 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) - - 1.79   83   ร้อยละ   86.79 5.0000 0.0000 87.33 5.0000 0.0895 87.35 5.0000 0.0895
ผู้กำกับติดตาม
- สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา
 
รายละเอียด
 
  1.2.5 ) (มหาวิทยาลัย) รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (ระดับปริญญาตรี) - - 1.79   21   จำนวนรายวิชา   2 1.0000 0.0000 2 1.0000 0.0179 2 1.0000 0.0179
ผู้กำกับติดตาม
- กองทะเบียนและประมวลผล
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา
 
รายละเอียด
 
  1.2.6 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป - - 1.78   5   ระดับความสำเร็จ   3 3.0000 0.0000 3 3.0000 0.0534 3 3.0000 0.0534
ผู้กำกับติดตาม
- สำนักศึกษาทั่วไป
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา
 
รายละเอียด
 
  1.2.7 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัล ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ - - 1.78   130   จำนวนรางวัล   84 1.0000 0.0000 89 1.0000 0.0178 103 2.3000 0.0409
ผู้กำกับติดตาม
- กองกิจการนิสิต
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา
   1.3 ) เพื่อพัฒนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตอย่างมีคุณภาพ     5.34        3.6667 0.1958   3.6667 0.1958   3.6667 0.1958  
 
รายละเอียด
 
  1.3.1 ) (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถม) ร้อยละของผลคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน - - 1.78   70   ร้อยละ   77.37 5.0000 0.0000 77.37 5.0000 0.0890 77.37 5.0000 0.0890
ผู้กำกับติดตาม
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถม
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถม
 
รายละเอียด
 
  1.3.2 ) (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม) ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์มาตรฐาน - - 1.78   75   ร้อยละ   83.83 5.0000 0.0000 83.83 5.0000 0.0890 83.83 5.0000 0.0890
ผู้กำกับติดตาม
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม
 
รายละเอียด
 
  1.3.3 ) (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม) ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ตามความคาดหวัง - - 1.78   70   ร้อยละ   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0178 n/a
%
1.0000 0.0178
ผู้กำกับติดตาม
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม
  2 ) พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม     25.00        1.0000 0.2500   1.4235 0.3559   1.6112 0.4028  
   2.1 ) มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมชุมชน     10.00        1.0000 0.1000   2.3360 0.2336   2.3360 0.2336  
 
รายละเอียด
 
  2.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของอาจารย์ที่มีความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สำหรับคณะที่จัดการเรียนการสอน) - - 3.34   5   ร้อยละ   n/a
%
1.0000 0.0000 11.93 5.0000 0.1670 5.25 5.0000 0.1670
ผู้กำกับติดตาม
- กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา
 
รายละเอียด
 
  2.1.2 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม - - 3.33   21   จำนวน   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0333 n/a
%
1.0000 0.0333
ผู้กำกับติดตาม
- กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุฯ
 
รายละเอียด
 
  2.1.3 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา - - 3.33   85   จำนวน   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0333 n/a
%
1.0000 0.0333
ผู้กำกับติดตาม
- กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุฯ
   2.2 ) มหาวิทยาลัยมีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือ สิ่งประดิษฐ์     11.67        1.0000 0.1167   1.0000 0.1167   1.4021 0.1636  
 
รายละเอียด
 
  2.2.1 ) (มหาวิทยาลัย) สัดส่วนจำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ - - 3.34   20   จำนวนเงิน   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0334 18,809.76 2.4049 0.0803
ผู้กำกับติดตาม
- กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
- กองคลังและพัสดุ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุฯ
 
รายละเอียด
 
  2.2.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) จำนวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม - - 3.33   80   จำนวนผลงาน   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0333 n/a
%
1.0000 0.0333
ผู้กำกับติดตาม
- กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุฯ
 
 
  2.2.3 ) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม - - 5.00   45   ร้อยละ   - 1.0000 0.0500 - 1.0000 0.0500 - 1.0000 0.0500
ผู้กำกับติดตาม
- กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุฯ
 
รายละเอียด
 
  2.2.3.1 ) (มหาวิทยาลัย กรณีที่ 1 คณะหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านนวัตกรรม) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม - - 2.50   90   บาท   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0250 n/a
%
1.0000 0.0250
ผู้กำกับติดตาม
- กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุฯ
 
รายละเอียด
 
  2.2.3.2 ) (มหาวิทยาลัย กรณีที่ 2 คณะ/หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านนวัตกรรม) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม - - 2.50   45   ร้อยละ   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0250 n/a
%
1.0000 0.0250
ผู้กำกับติดตาม
- กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุฯ
   2.3 ) มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ     3.33        1.0000 0.0333   0.1672 0.0056   0.1672 0.0056  
 
รายละเอียด
 
  2.3.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละคุณภาพของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ - - 3.33   40   ร้อยละ   n/a
%
1.0000 0.0000 1.34 0.1672 0.0056 1.34 0.1672 0.0056
ผู้กำกับติดตาม
- กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุฯ
  3 ) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม     10.00        2.6660 0.2666   2.6660 0.2666   3.3340 0.3334  
   3.1 ) มหาวิทยาลัยมีการทำงานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม     6.67        1.5007 0.1001   1.5007 0.1001   2.5022 0.1669  
 
รายละเอียด
 
  3.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานชุมชนต้นแบบ - - 3.34   5   ระดับความสำเร็จ   2 2.0000 0.0000 2 2.0000 0.0668 4 4.0000 0.1336
ผู้กำกับติดตาม
- กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ
 
รายละเอียด
 
  3.1.2 ) (มหาวิทยาลัย) สัดส่วนจำนวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจำ - - 3.33   10   จำนวนเงิน   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0333 2,399.75 1.0000 0.0333
ผู้กำกับติดตาม
- กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ/กองคลังฯ
   3.2 ) มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ     3.33        5.0000 0.1665   5.0000 0.1665   5.0000 0.1665  
 
รายละเอียด
 
  3.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะแพทยศาสตร์/คณะสัตวแพทยศาสตร์) จำนวนผู้มารับบริการเพิ่มขึ้น - - 3.33   10   ร้อยละ   16.16 5.0000 0.0000 15.18 5.0000 0.1665 16.98 5.0000 0.1665
ผู้กำกับติดตาม
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
  4 ) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม     10.00        3.0286 0.3029   4.0300 0.4030   4.3000 0.4300  
   4.1 ) มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอนและการวิจัย     3.00        3.0952 0.0929   5.0000 0.1500   5.0000 0.1500  
 
รายละเอียด
 
  4.1.1 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละคณะที่มีการดำเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม - - 3.00   100   ร้อยละ   90.48 3.0952 0.0000 100 5.0000 0.1500 100 5.0000 0.1500
ผู้กำกับติดตาม
- กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุฯ
   4.2 ) มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้     7.00        3.0000 0.2100   3.6143 0.2530   4.0000 0.2800  
 
รายละเอียด
 
  4.2.1 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนผลงาน/โครงการที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม - - 4.00   30   จำนวนผลงาน/โครงการ   20 3.0000 0.0000 25 4.0000 0.1600 25 4.0000 0.1600
ผู้กำกับติดตาม
- กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุฯ
 
รายละเอียด
 
  4.2.2 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนผลงาน/โครงการที่มีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชน - - 3.00   120   จำนวนผลงาน/โครงการ   80 3.0000 0.0000 82 3.1000 0.0930 100 4.0000 0.1200
ผู้กำกับติดตาม
- กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุฯ
  5 ) การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล     20.00        2.2780 0.4556   2.6330 0.5266   2.7040 0.5408  
   5.1 ) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล     5.83        1.4871 0.0867   1.4871 0.0867   1.4871 0.0867  
 
รายละเอียด
 
  5.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ - - 1.42   5   ระดับความสำเร็จ   5 3.0000 0.0000 6 3.0000 0.0426 6 3.0000 0.0426
ผู้กำกับติดตาม
- กองแผนงาน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะหน่วยงาน
 
รายละเอียด
 
  5.1.2 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายในไม่ต่ำกว่า 4.25 - - 1.41   40   ร้อยละ   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0141 n/a
%
1.0000 0.0141
ผู้กำกับติดตาม
- ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะ
 
 
  5.1.3 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 - - 0.00  
-
 
ร้อยละ   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- กองแผนงาน
- กองทะเบียนและประมวลผล
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา
 
รายละเอียด
 
  5.1.3.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาตรี) - - 1.50   90   ร้อยละ   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0150 52.10 1.0000 0.0150
ผู้กำกับติดตาม
- กองแผนงาน
- กองทะเบียนและประมวลผล
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา
 
รายละเอียด
 
  5.1.3.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับบัณฑิตศึกษา) - - 1.50   50   ร้อยละ   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0150 n/a
%
1.0000 0.0150
ผู้กำกับติดตาม
- กองแผนงาน
- กองทะเบียนและประมวลผล
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา
   5.2 ) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ     1.42        2.0000 0.0284   2.0000 0.0284   3.0000 0.0426  
 
รายละเอียด
 
  5.2.1 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ - - 1.42   5   ระดับความสำเร็จ   2 2.0000 0.0000 2 2.0000 0.0284 3 3.0000 0.0426
ผู้กำกับติดตาม
- กองแผนงาน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะหน่วยงาน
   5.3 ) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน     5.66        1.2509 0.0708   2.5053 0.1418   2.5053 0.1418  
 
รายละเอียด
 
  5.3.1 ) (กองแผนงาน) ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตัวชี้วัดการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย - - 1.42   5   ระดับความสำเร็จ   3 2.0000 0.0000 4 3.0000 0.0426 4 3.0000 0.0426
ผู้กำกับติดตาม
- กองแผนงาน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะ/หน่วยงาน
 
รายละเอียด
 
  5.3.2 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของรายรับจากการจัดเก็บรายได้จากการบริหารทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา - - 1.42   10   บาท   n/a
%
1.0000 0.0000 10,149,186.42 5.0000 0.0710 10,149,186.42 5.0000 0.0710
ผู้กำกับติดตาม
- กองคลังและพัสดุ
- สำนักทรัพย์สิน
- สำนักบริการวิชาการ
- กองอาคารสถานที่
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ทุกคณะวิชา
 
รายละเอียด
 
  5.3.3 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม - - 1.41   100   ร้อยละ   45.20 1.0000 0.0000 60.78 1.0000 0.0141 66.29 1.0000 0.0141
ผู้กำกับติดตาม
- กองแผนงาน
- กองคลังและพัสดุ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะ/หน่วยงาน
 
รายละเอียด
 
  5.3.4 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) - - 1.41   100   ร้อยละ   2.32 1.0000 0.0000 25.53 1.0000 0.0141 25.53 1.0000 0.0141
ผู้กำกับติดตาม
- กองคลังและพัสดุ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะ/หน่วยงาน
   5.4 ) มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ     7.09        3.8039 0.2697   3.8039 0.2697   3.8039 0.2697  
 
รายละเอียด
 
  5.4.1 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก - - 1.42   59   ร้อยละ   60.48 5.0000 0.0000 59.56 5.0000 0.0710 59.72 5.0000 0.0710
ผู้กำกับติดตาม
- กองการเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา
 
รายละเอียด
 
  5.4.2 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก - - 1.42   5   ระดับความสำเร็จ   4 3.0000 0.0000 4 3.0000 0.0426 4 3.0000 0.0426
ผู้กำกับติดตาม
- กองการเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา
 
รายละเอียด
 
  5.4.3 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ - - 1.42   42   ร้อยละ   44.30 5.0000 0.0000 44.53 5.0000 0.0710 44.53 5.0000 0.0710
ผู้กำกับติดตาม
- กองการเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา
 
รายละเอียด
 
  5.4.4 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของอาจารย์ที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 - - 1.42   5   ร้อยละ   13.56 5.0000 0.0000 18.19 5.0000 0.0710 18.19 5.0000 0.0710
ผู้กำกับติดตาม
- กองการเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา
 
รายละเอียด
 
  5.4.5 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อบุคลากร - - 1.41   5   ระดับความสำเร็จ   1 1.0000 0.0000 1 1.0000 0.0141 1 1.0000 0.0141
ผู้กำกับติดตาม
- กองการเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา
  6 ) การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล     5.00        1.3320 0.0666   2.3280 0.1164   2.3280 0.1164  
   6.1 ) มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล     3.33        1.4985 0.0499   2.9940 0.0997   2.9940 0.0997  
 
รายละเอียด
 
  6.1.1 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล - - 1.67   5   ระดับความสำเร็จ   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0167 n/a
%
1.0000 0.0167
ผู้กำกับติดตาม
- งานกิจการต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา
 
รายละเอียด
 
  6.1.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะหน่วยงาน) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา - - 1.66   4   หน่วยงาน   2 2.0000 0.0000 5 5.0000 0.0830 5 5.0000 0.0830
ผู้กำกับติดตาม
- งานกิจการต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา
   6.2 ) มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ     1.67        1.0000 0.0167   1.0000 0.0167   1.0000 0.0167  
 
รายละเอียด
 
  6.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษานานาชาติ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการศึกษานานาชาติ - - 1.67   5   ระดับความสำเร็จ   n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0167 n/a
%
1.0000 0.0167
ผู้กำกับติดตาม
- งานกิจการต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะวิชา
  7 ) การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม     5.00        2.0000 0.1000   2.0000 0.1000   2.0000 0.1000  
   7.1 ) มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     5.00        2.0000 0.1000   2.0000 0.1000   2.0000 0.1000  
 
รายละเอียด
 
  7.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า - - 1.25   5   ระดับความสำเร็จ   3 2.0000 0.0000 3 2.0000 0.0250 3 2.0000 0.0250
ผู้กำกับติดตาม
- กองอาคารสถานที่
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะ/หน่วยงาน
 
รายละเอียด
 
  7.1.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการบริหารขยะ - - 1.25   5   ระดับความสำเร็จ   3 2.0000 0.0000 3 2.0000 0.0250 3 2.0000 0.0250
ผู้กำกับติดตาม
- กองอาคารสถานที่
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะ/หน่วยงาน
 
รายละเอียด
 
  7.1.3 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการจราจร - - 1.25   5   ระดับความสำเร็จ   3 2.0000 0.0000 3 2.0000 0.0250 3 2.0000 0.0250
ผู้กำกับติดตาม
- กองอาคารสถานที่
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะ/หน่วยงาน
 
รายละเอียด
 
  7.1.4 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำ - - 1.25   5   ระดับความสำเร็จ   3 2.0000 0.0000 3 2.0000 0.0250 3 2.0000 0.0250
ผู้กำกับติดตาม
- กองอาคารสถานที่
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะ/หน่วยงาน
รวมทั้งสิ้น 47 ตัวชี้วัด     100.00          2.0129     2.3115     2.5537