รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.1.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของอาจารย์ที่มีความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สำหรับคณะที่จัดการเรียนการสอน)
เชิงปริมาณ  
3.34
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง
จำนวนอาจารย์มีความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย x 100

จำนวนอาจารย์ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละของอาจารย์ที่มีความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11.93 5.25 5.25 2.22 4.26 9.01
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- มมส 2.1.1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ    
- มมส 2.1.1-2 รายงานการประชุมศูนย์ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1-2562    
- มมส 2.1.1-3 รายงานการประชุมศูนย์ความเป็นเลิศครั้งที่ 2    
- มมส 2.1.1-4 กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 2562 (ครั้งที่2)    
- มมส 2.1.1-5 แผนสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน    
- มมส 2.1.1-6 แผนสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช    
- มมส 2.1.1-7 แผนศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา    
- มมส 2.1.1-8 แผนศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม    
- มมส 2.1.1-9 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 2-2562    
- มมส 2.1.1-10 รายงานผล มมส-เจ้าภาพหลัก ตัวชี้วัดที่ 2.1.1    
- มมส 2.1.1-11 รายละเอียดตัวชี้วัดจากคณะ/หน่วยงาน    
- โครงการบ่มเพาะนักวิจัย