รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.3.3
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม) ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ตามความคาดหวัง
เชิงปริมาณ  
1.78
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม
   ซ่อน/แสดง
จำนวนนักเรียน ม.6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ในคณะ/สาขาที่ตรงกับความคาดหวัง x 100

จำนวนนักเรียน ม.6 ทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ตามความคาดหวัง เท่ากับร้อยละ 30
ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ตามความคาดหวัง เท่ากับร้อยละ 40
ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ตามความคาดหวัง เท่ากับร้อยละ 50
ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ตามความคาดหวัง เท่ากับร้อยละ 60
ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ตามความคาดหวัง เท่ากับร้อยละ 70

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
85.29 85.29 85.29
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- สรุปผลการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนชั้น-ม.6-ปีการศึกษา-2561    
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในรายวิชาเฉพาะทาง    
- โครงการติวเตียมสอบ GAT-PAT    
- โครงการติวเตรียมสอบสำหรับนักเรียน Sci-Math Gifted ม.4-5