รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.3.2
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม) ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์มาตรฐาน
เชิงปริมาณ  
1.78
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม
   ซ่อน/แสดง
จำนวนผู้เรียนระดับ ม. 3 หรือ ม. 6ที่มีผลการทดสอบที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ละรายวิชา x 100

จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมทดสอบทั้งหมดของรายวิชานั้น

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 40 ขึ้นไป
ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
83.83
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
83.83 83.83 83.83 83.83 83.83 83.83
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- ผลสอบรายบุคคล ม.3    
- ผลสอบรายบุคคล ม.6    
- ค่าสถิติสำหรับโรงเรียน ม. 3    
- ค่าสถิติสำหรับโรงเรียน ม. 6    
- รายงานสรุปผลสอบ O-Net ปีการศึกษา 2561    
- โครงการติวเตียมสอบ GAT-PAT    
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีผลการเรียนก้าวหน้าและผลการเรียนเป็นเลิศ    
- โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อม ม1 และ ม4    
- โครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรม