รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.3.1
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถม) ร้อยละของผลคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
เชิงปริมาณ  
1.78
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถม
   ซ่อน/แสดง
นักเรียนมีผลการทดสอบทางวิชาการ (O-Net) ที่ทุกรายวิชามากกว่าขีดจำกัดล่าง x 100

จำนวนวิชาที่ทดสอบ (4 รายวิชา)

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของผลคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับร้อยละ 50
ร้อยละของผลคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับร้อยละ 55
ร้อยละของผลคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับร้อยละ 60
ร้อยละของผลคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับร้อยละ 65
ร้อยละของผลคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับร้อยละ 70

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 0 0 77.37
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
77.37 77.37 77.37 77.37 77.37 77.37
Chart.
   ซ่อน/แสดง

   
- ผลการทดสอบO-Net รายบุคคล โรงเรียนสาธิต มมส.ฝ่ายประถม    
- นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม O-Net    
- รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียน    
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ยตามสังกัด